Thứ Năm, ngày 02 tháng 02 năm 2023

Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa CAND và QĐND trong đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày phát hành: 20/06/2022 Lượt xem 2349

Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần phải huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, tổ chức phối hợp lực lượng thật chặt chẽ, hiệu quả, phát huy vai trò xung kích của lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là Công an nhân dân và Quân đội nhân dân.

 


 

“Diễn biến hòa bình” là một chiến lược tấn công toàn diện, thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bằng việc sử dụng tổng hợp các thủ đoạn, biện pháp, hình thức để chống phá chúng ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, chúng coi việc phá hoại về chính trị, tư tưởng, văn hóa là quan trọng hàng đầu, là khâu đột phá, mũi nhọn của cuộc tiến công. Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Chúng tung ra các quan điểm sai trái, thù địch nhằm tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, gây hoang mang, dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa; chúng xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa, tán dương chủ nghĩa tư bản, cổ xúy cho tự do tư sản, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa dân túy, lối sống thực dụng, vị kỷ. Thông qua các blogger, đối tượng thù địch trong và ngoài nước đã cấu kết với nhau để tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu Đảng và Nhà nước, chia rẽ nhân dân với Đảng, xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật, vu cáo, bôi đen chế độ ta. Thông qua việc truyền bá những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch, lối sống lai căng vào cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từng bước thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tiến đến chuyển hóa Đảng, chuyển hóa chế độ, nhằm thực hiện mục tiêu “chiến thắng không cần chiến tranh”.

 

Bạo loạn lật đổ là hành động chống phá bằng bạo lực, có tổ chức do lực lượng phản động, hay lực lượng ly khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành nhằm gây rối loạn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lật đổ chính quyền ở địa phương hoặc trung ương. Bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trong chiến lược “diễn biến hòa bình” để xóa bỏ chủ nghĩa xã hội và những “chính thể” không theo sự chỉ đạo của một số nước phương Tây. Mục tiêu trực tiếp của bạo loạn lật đổ là lật đổ chính quyền cách mạng, lập nên chính quyền phản cách mạng ở địa phương hoặc ở Trung ương. Bạo loạn lật đổ có rất nhiều hình thức, như: Bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang và kết hợp giữa bạo loạn chính trị với bạo loạn vũ trang. Phương thức và lực lượng tiến hành cũng rất đa dạng, chủ yếu là dùng vật chất để mua chuộc, lôi kéo, dụ dỗ, kích động quần chúng tiến hành mít tinh, biểu tình trái pháp luật theo sự chỉ đạo của chúng gây rối loạn tình hình an ninh chính trị... khi thời cơ đến, chúng sẽ dùng lực lượng phản ứng nhanh bên ngoài trực tiếp can thiệp để hỗ trợ cho các lực lượng bên trong đang tiến hành gây bạo loạn. Địa bàn có thể xảy ra bạo loạn là những tình hình an ninh chính trị phức tạp không ổn định nhất là tình hình dân tộc, tôn giáo; những địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh; những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ dân trí thấp, đời sống kinh tế khó khăn; những địa bàn mà hệ thống chính trị cơ sở hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, bị động... Thời điểm xảy ra bạo loạn: trong thời bình, đầu thời kỳ chiến tranh hoặc trong chiến tranh.

 

“Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ có quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó “diễn biến hòa bình” là cơ sở, điều kiện tất yếu của bạo loạn lật đổ. “Diễn biến hòa bình” được coi như là mặt trận xung kích đi trước để chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức, lực lượng, tạo thời cơ cho bạo loạn lật đổ. Bạo loạn lật đổ là hệ quả tất yếu của “diễn biến hòa bình” và là cơ sở xã hội để thúc đẩy “diễn biến hòa bình” diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn. Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang đẩy mạnh âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, kích động việc thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”; truyền bá tư tưởng, lối sống đồi trụy; đưa lực lượng bên ngoài vào cấu kết với bọn phản động và các phần tử xấu trong nước, tăng cường các hoạt động chống phá hòng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

 

Trước tình hình trên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, trong đó chú trọng tới công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, tập trung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt là, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã xác định rõ công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, đây chính là cơ sở quan trọng để các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cũng như các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp làm rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch chống phá ta thông qua các luận điệu sai trái, thù địch; tổ chức đấu tranh trực diện trên mặt trận tư tưởng, lý luận.

 

Trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, yêu cầu cấp thiết đặt ra đó là phải huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, tổ chức phối hợp lực lượng thật chặt chẽ, hiệu quả, phát huy vai trò xung kích của lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là Công an nhân dân và Quân đội nhân dân. Từ thực tiễn công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng những năm qua cho thấy, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã phối hợp chặt chẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể là:

 

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã phối hợp chặt chẽ tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, như: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VIII) về Chiến lược An ninh quốc gia, Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX và khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực bảo vệ chính trị nội bộ, tư tưởng, văn hóa, bảo đảm an ninh, trật tự, đã từng bước hoàn thiện cơ sở chính trị - pháp lý, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Thứ hai, Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương thường xuyên quan tâm chỉ đạo lực lượng Công an, Quân đội phối hợp tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Hai lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp xây dựng hàng chục phóng sự, hàng trăm tin, bài đăng tải trên chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình” của Báo Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, phát sóng trên kênh truyền hình Công an nhân dân, Quốc phòng Việt Nam, đăng tải hàng nghìn bài viết trên các trang web, blog… góp phần vạch trần âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động, cô lập số đối tượng chống đối.

Lực lượng Công an và Quân đội thường xuyên phối hợp xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết với thế trận an ninh nhân dân trên cơ sở thế trận lòng dân một cách đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, coi đây là giải pháp nền tảng trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tăng cường mối liên hệ mật thiết, gắn bó giữa nhân dân với Đảng và lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó, đã tập trung phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tích cực có chủ trương, giải pháp giúp nhân dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tranh chấp liên quan trực tiếp đến lợi ích chính đáng của người dân; phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch phòng, chống gây rối, biểu tình, bạo loạn, khủng bố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

 

Thứ ba, thông qua các buổi giao ban định kỳ, hai lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình mới, cách làm hay, đem lại hiệu quả thiết thực trong chỉ đạo, tổ chức triển khai việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ trong công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ, chia rẽ giữa Công an với Quân đội; đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch.

 

Có thể khẳng định, các thế lực thù địch, phản động sẽ không bao giờ từ bỏ âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng nước ta với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt kết hợp với quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ sẽ làm xuất hiện những biểu hiện cụ thể mới nảy sinh của các quan điểm sai trái, thù địch. Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

 

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, làm rõ tính chất nguy hiểm của chiến lược “diễn biến hòa bình” và sự cần thiết phải phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong đấu tranh làm thất bại chiến lược này. Thông qua đó, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong hai lực lượng thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng, luôn tỉnh táo, xử lý kịp thời các tình huống diễn ra trong hoạt động thực tiễn theo đúng định hướng, không để kẻ địch lợi dụng. Mặt khác, phải phát huy vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật, bảo đảm cho công tác này luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của Công an và Quân đội, giữ đúng định hướng chính trị, tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch.

 

Hai là, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là vấn đề thuộc cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo đối với lực lượng vũ trang; nhân tố quyết định hiệu quả phối hợp giữa hai lực lượng trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bảo đảm trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, Công an và Quân đội luôn vững vàng, kiên định, không dao động trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Có đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, công tác phối hợp giữa Công an và Quân đội mới có đường hướng đấu tranh đúng đắn, nhất là trong những thời điểm khó khăn, phức tạp, khắc phục những sai lầm đáng tiếc xảy ra. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an và Quân đội, vấn đề then chốt là phải xây dựng Đảng bộ Công an, Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tổ chức đảng; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống tốt đẹp của hai lực lượng.

 

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, giải pháp phối hợp giữa Công an và Quân đội, phát huy thế mạnh của mỗi lực lượng trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động. Trên cơ sở Cơ chế phối hợp đã được xác định trong Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”, cần cụ thể hóa nội dung, biện pháp phối hợp ở từng cấp cho phù hợp với yêu cầu đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Hai lực lượng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác trao đổi thông tin, phân tích, đánh giá tình hình, thống nhất đề xuất các chủ trương, biện pháp đối phó với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Căn cứ tình hình thực tiễn, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Công an và Quân đội cần quan tâm chỉ đạo xây dựng và thống nhất kế hoạch phối hợp; phát huy thế mạnh của từng lực lượng, nâng cao khả năng dự báo về những âm mưu, thủ đoạn mới của chiến lược “diễn biến hòa bình” để tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp, cách thức phối hợp hiệu quả. Nghiên cứu đổi mới cơ chế điều hành phối hợp giữa hai lực lượng, phát hiện những điểm còn hạn chế, bất cập để khắc phục; duy trì nghiêm chế độ giao ban định kỳ; hỗ trợ, phối hợp hành động, trao đổi nghiệp vụ công tác, xử lý tình huống theo chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Trong đó, cần xác định những điểm mấu chốt, đột phá và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp để phát huy, nhân rộng, tạo chuyển biến rõ nét trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, cần chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch phối hợp hành động phòng, chống  “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, bảo vệ an toàn nội bộ, không để kẻ địch lợi dụng, chống phá.

 

Bốn là, phát huy hơn nữa vai trò của báo chí, truyền thông trong Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đối với nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bảo đảm tính tư tưởng, tính lý luận, tính chiến đấu và tính định hướng của báo chí Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, cần phát huy vai trò của báo chí trong việc tạo dòng thông tin chủ lưu tích cực, góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí về tư tưởng, chính trị trong nhân dân. Kiên quyết đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, khắc phục các biểu hiện thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích và các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc xuất hiện trong nền báo chí cách mạng. Để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí Công an nhân dân và Quân đội nhân dân cần tăng cường giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh niên, sinh viên hiểu và nhận thức rõ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng… Báo chí cần tuyên truyền tinh thần yêu nước, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững phương hướng đúng đắn trong chỉ đạo dư luận, làm thất bại những âm mưu của “diễn biến hòa bình”./.

 

Trung tướng, PGS. TS TRẦN VI DÂN

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết