Chủ Nhật, ngày 26 tháng 05 năm 2024

Toàn văn Báo cáo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (phần 2)

Ngày phát hành: 20/10/2022 Lượt xem 3135

 

III. Sứ mệnh và nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên hành trình mới trong thời đại mới.
Kể từ nay, nhiệm vụ chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là đoàn kết, dẫn dắt nhân dân các dân tộc trên cả nước hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, thực hiện mục tiêu phấn đấu “100 năm lần thứ hai”, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.
Trên cơ sở tìm tòi và thực tiễn lâu dài kể từ ngày nước Trung Hoa mới được thành lập, đặc biệt là từ khi cải cách và mở cửa đến nay, trải qua sự sáng tạo đột phá về lý luận và thực tiễn kể từ Đại hội XVIII đến nay, Đảng ta đã thúc đẩy và mở rộng thành công hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.
Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa do ĐCSTQ lãnh đạo, vừa mang đặc trưng chung về hiện đại hóa của các nước, vừa mang đặc sắc về tình hình đất nước Trung Quốc. Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa có quy mô dân số lớn. Hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc cùng bước vào xã hội hiện đại, quy mô vượt quá tổng dân số của các nước phát triển gộp lại, tính gian nan và phức tạp là chưa từng có, đường lối phát triển và phương thức thúc đẩy tất nhiên cũng sẽ mang đặc điểm riêng. Chúng ta từ xưa đến nay luôn suy nghĩ vấn đề, đưa ra quyết sách và giải quyết công việc dựa trên tình hình trong nước, không mơ ước viển vông, cũng không bảo thủ, duy trì sự nhẫn nại lịch sử, kiên trì tiến lên trong ổn định, tiến dần từng bước, thúc đẩy bền vững.
Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa mà toàn thể nhân dân cùng giàu có. Thịnh vượng chung là yêu cầu cơ bản của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, cũng là một quá trình lịch sử lâu dài. Chúng ta kiên trì lấy việc thực hiện khao khát của người dân về một cuộc sống tốt đẹp làm điểm xuất phát và điểm tựa để xây dựng hiện đại hóa, nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy công bằng và chính nghĩa xã hội, nỗ lực thúc đẩy toàn thể nhân dân cùng giàu có, kiên quyết ngăn chặn sự phân hóa thành hai cực.
Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa hài hòa giữa văn minh vật chất và văn minh tinh thần. Vật chất đủ đầy, tinh thần phong phú là yêu cầu cơ bản của hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Vật chất thiếu thốn không phải là chủ nghĩa xã hội, tinh thần nghèo nàn cũng không phải là chủ nghĩa xã hội. Chúng ta không ngừng vun đắp nền tảng vật chất của hiện đại hóa, không ngừng củng cố điều kiện vật chất cho cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, đồng thời nỗ lực phát triển nền văn hóa xã hội chủ nghĩa tiên tiến, tăng cường giáo dục lý tưởng và niềm tin, kế thừa nền văn minh Trung Hoa, thúc đẩy sự phong phú toàn diện về vật chất và sự phát triển toàn diện về con người.
Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa cộng sinh hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Con người và thiên nhiên là cộng đồng cùng chung vận mệnh, khai thác bừa bãi thậm chí phá hoại thiên nhiên chắc chắn sẽ nhận được sự đáp trả từ thiên nhiên. Chúng ta kiên trì phát triển bền vững, kiên trì phương châm ưu tiên tiết kiệm, ưu tiên bảo tồn và phục hồi thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái như bảo vệ đôi mắt của mình, kiên định con đường phát triển văn minh phát triển sản xuất, cuộc sống sung túc và sinh thái tươi đẹp, thực hiện sự phát triển lâu dài của dân tộc Trung Hoa.
Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa theo con đường phát triển hòa bình. Chúng ta không đi theo lối mòn thực hiện hiện đại hóa bằng phương thức chiến tranh, thực dân và cướp đoạt của một số nước, lối mòn hại người ích ta với những tội ác đẫm máu đó đã mang lại khổ đau cho vô vàn nhân dân các nước đang phát triển. Chúng ta kiên định đứng về phía đúng đắn của lịch sử, đứng về phía văn minh và tiến bộ của nhân loại, giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển, hợp tác và cùng thắng, tìm kiếm phát triển song song với kiên định bảo vệ hòa bình thế giới, bảo vệ tốt hơn hòa bình và phát triển của thế giới bằng sự phát triển của mình.
Yêu cầu cơ bản của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là: Kiên trì sự lãnh đạo của ĐCSTQ, kiên trì chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thực hiện phát triển chất lượng cao, phát triển nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, làm phong phú thế giới tinh thần của nhân dân, thực hiện toàn thể nhân dân cùng giàu, thúc đẩy cộng sinh hài hòa giữa con người và thiên nhiên, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại, sáng tạo hình thái mới của văn minh nhân loại.
Hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, bố trí chiến lược chung được chia làm hai bước: Từ năm 2020 đến năm 2035 cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa; từ năm 2035 đến khoảng giữa thế kỷ xây dựng Trung Quốc thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.
Đến năm 2035, mục tiêu phát triển chung của nước ta là: sức mạnh kinh tế, sức mạnh khoa học-công nghệ và sức mạnh tổng hợp quốc gia đạt được bước nhảy vọt lớn, GDP bình quân đầu người bước lên tầm cao mới, đạt mức của các nước phát triển bậc trung; thực hiện tự lập, tự cường về khoa học công nghệ trình độ cao, bước vào hàng ngũ các nền kinh tế đổi mới sáng tạo; hoàn thành xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại, hình thành bố cục phát triển mới, cơ bản thực hiện công nghiệp hóa, thông tin hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa nông nghiệp kiểu mới; cơ bản thực hiện hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý nhà nước, kiện toàn hơn nữa nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, cơ bản xây dựng nên nhà nước pháp trị, chính phủ pháp trị và xã hội pháp trị; hoàn thành xây dựng cường quốc giáo dục, cường quốc khoa học-công nghệ, cường quốc nhân tài, cường quốc văn hóa, cường quốc thể dục thể thao và một Trung Quốc khỏe mạnh, sức mạnh mềm về văn hóa quốc gia tăng cường rõ rệt; đời sống nhân dân hạnh phúc và tươi đẹp hơn, thu nhập khả dụng bình quân đầu người của cư dân bước lên tầm cao mới, tỷ trọng của nhóm người có thu nhập trung bìnhđược nâng cao rõ rệt, đạt được sự bình đẳng về các dịch vụ công cơ bản, nông thôn cơ bản có đủ điều kiện sống hiện đại, xã hội duy trì ổn định lâu dài, sự phát triển toàn diện của con người và sự thịnh vượng chung của toàn thể nhân dân đạt được tiến triển thực chất rõ nét hơn; hình thành rộng rãi phương thức sống và sản xuất xanh, lượng phát thải carbon giảm đều sau khi đạt đỉnh, môi trường sinh thái cơ bản tốt lên, mục tiêu Trung Quốc tươi đẹp cơ bản được thực hiện; hệ thống và năng lực an ninh quốc gia được tăng cường toàn diện, cơ bản thực hiện hiện đại hóa quốc phòng và quân đội.
Trên cơ sở cơ bản thực hiện hiện đại hóa, chúng ta cần phải tiếp tục phấn đấu để đến giữa thế kỷ này xây dựng nước ta thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại dẫn đầu về sức mạnh quốc gia tổng hợp và tầm ảnh hưởng quốc tế.
5 năm tới là thời kỳ then chốt mở đầu cho việc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện, mục tiêu, nhiệm vụ và mục tiêu chính là: phát triển kinh tế chất lượng cao có bước đột phá mới, năng lực tự lập, tự cường về khoa học-công nghệ được nâng cao rõ rệt, xây dựng bố cục phát triển mới và xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại đạt được tiến triển lớn; cải cách mở cửa có những bước đi mới, hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý nhà nước được thúc đẩy theo chiều sâu, thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hoàn thiện hơn, cơ bản hình thành thể chế mới của nền kinh tế mở trình độ cao hơn; mức độ chế độ hóa, quy phạm hóa và trình tự hóa nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình từng bước được nâng cao, hệ thống pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc được hoàn thiện hơn; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân phong phú hơn, sự gắn kết của dân tộc Trung Hoa và tầm ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa không ngừng được tăng cường, tăng trưởng của thu nhập người dân cơ bản đồng bộ với tăng trưởng kinh tế, nâng cao thù lao cơ bản đồng bộ với nâng cao năng suất lao động, mức độ bình đẳng hóa dịch vụ công cơ bản được nâng cao rõ rệt, hệ thống an sinh xã hội đa tầng nấc được kiện toàn hơn; môi trường sống ở thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt, việc xây dựng Trung Quốc tươi đẹp thu được thành quả rõ rệt; an ninh quốc gia được củng cố hơn, mục tiêu phấn đấu hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập quân đội được thực hiện đúng thời hạn, việc xây dựng Trung Quốc bình an được thúc đẩy vững chắc; vị thế và tầm ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc tiếp tục được nâng cao, phát huy vai trò lớn hơn trong quản trị toàn cầu.
Xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện là một sự nghiệp vĩ đại nhưng gian nan, triển vọng tươi sáng, gánh vác nhiệm vụ nặng nề. Hiện nay, cục diện biến động trăm năm chưa từng có của thế giới đang diễn biến nhanh, cuộc cách mạng khoa học-công nghệ và cải cách sản xuất mới đang phát triển theo chiều sâu, tương quan sức mạnh quốc tế đang có sự điều chỉnh sâu sắc, sự phát triển của nước ta đứng trước cơ hội chiến lược mới. Bên cạnh đó, đại dịch thế kỷ COVID-19 gây ảnh hưởng sâu rộng, trào lưu chống toàn cầu hóa trỗi dậy, chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng rõ rệt, kinh tế thế giới phục hồi yếu ớt, xung đột và hỗn loạn cục bộ thường xuyên xảy ra, các vấn đề mang tính toàn cầu trầm trọng hơn, thế giới bước vào thời kỳ biến động mới. Cải cách, phát triển và ổn định của nước ta đối diện với không ít mâu thuẫn sâu sắc không thể né tránh và bước qua, việc xây dựng đảng đặc biệt là xây dựng bộ máy liêm chính mang tác phong đảng và cuộc chiến chống tham nhũng đối diện với không ít vấn đề mang tính bảo thủ và phức tạp, sức ép và sự kiềm chế đến từ bên ngoài có thể leo thang bất cứ lúc nào. Sự phát triển của nước ta bước vào thời kỳ cơ hội chiến lược tồn tại song song với rủi ro thách thức và nhân tố khó đoán định gia tăng, các sự kiện “thiên nga đen”, “tê giác xám” có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta cần phải tăng cường nhận thức về hoạn nạn, kiên trì tư duy “giới hạn cuối cùng”, luôn đề cao cảnh giác nguy cơ có thể xảy ra, phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị để chống chọi với thử thách “sóng to gió lớn”. Trên con đường tiến bước, cần phải nắm chặt các nguyên tắc quan trọng dưới đây:
Kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Kiên quyết bảo vệ uy tín và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực, các phương diện và các phân đoạn trong sự nghiệp của Đảng và nhà nước, khiến Đảng luôn là rường cột tin cậy nhất của toàn thể nhân dân mỗi khi phong ba bão táp ập đến, đảm bảo việc xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của nước ta có phương hướng đúng đắn, đảm bảo có được sức gắn kết chính trị và niềm tin phát triển mạnh mẽ trong nỗ lực đoàn kết, quy tụ lòng dân để cùng nhau vượt qua khó khăn.
Kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản, kiên trì cải cách mở cửa, kiên trì độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, kiên trì không thay đổi đường lối và chí hướng, không đi theo lối mòn bế quan tỏa cảng cứng nhắc, cũng không đi theo con đường thay đổi màu cờ, kiên trì đặt sự phát triển của đất nước và dân tộc vào vị trí trung tâm, kiên trì nắm chắc trong tay vận mệnh phát triển và tiến bộ của Trung Quốc.
Kiên trì tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm. Bảo vệ lợi ích căn bản của nhân dân, tăng phúc lợi dân sinh, không ngừng thực hiện phát triển vì nhân dân, phát triển dựa vào nhân dân và thành quả phát triển do nhân dân cùng hưởng, để thành quả của xây dựng hiện đại hóa được trao cho toàn thể nhân dân nhiều hơn và một cách công bằng hơn.
Kiên trì thúc đẩy cải cách mở cửa. Thúc đẩy cải cách và đổi mới đi vào chiều sâu, kiên định mở rộng mở cửa, nỗ lực tháo gỡ trở ngại về thể chế và cơ chế ở cấp độ sâu, không ngừng thể hiện ưu thế của chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, không ngừng tăng cường động lực và sức sống trong xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, biến ưu thế về chế độ của nước ta thành hiệu quả quản lý đất nước.
Kiên trì phát huy tinh thần đấu tranh. Tăng cường chí khí, khí thế và sức mạnh, không sợ các âm mưu đen tối, không ngại sức ép, khó khăn không lùi bước, vượt khó vươn lên của toàn đảng và nhân dân các dân tộc trên cả nước, trù tính chung phát triển và an ninh, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và thách thức trên con đường phía trước, , dựa vào sự đấu tranh ngoan cường để mở mang và phát triển sự nghiệp.
Thưa các đồng chí! So với bất cứ thời kỳ lịch sử nào, thời điểm hiện nay chúng ta đang tiến gần, có lòng tin và khả năng nhất trong việc thực hiện mục tiêu phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, đồng thời cũng phải sẵn sàng cho những nỗ lực gian nan và gian khổ hơn. Toàn đảng cần phải kiên định niềm tin, quyết chí tiến lên, chủ động nhận thức được sự biến đổi, ứng phó với biến đổi và mưu cầu biến đổi, chủ động phòng ngừa và hóa giải rủi ro, không ngừng giành lấy thắng lợi mới trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện.

 

IV. Đẩy nhanh xây dựng cục diện phát triển mới, ra sức thúc đẩy phát triển chất lượng cao    
Phát triển chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện. Phát triển là nhiệm vụ số một trong cầm quyền và chấn hưng đất nước của đảng. Không có nền tảng vật chất và kỹ thuật vững chắc thì không thể xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện. Cần quán triệt quan niệm phát triển mới một cách hoàn chỉnh, chính xác, toàn diện, kiên trì định hướng cải cách kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, kiên trì mở cửa đối ngoại trình độ cao, đẩy nhanh xây dựng cục diện phát triển mới lấy vòng tuần hoàn lớn trong nước làm chủ thể, tuần hoàn kép trong nước và quốc tế thúc đẩy lẫn nhau.
Chúng ta cần kiên trì chủ đề thúc đẩy phát triển chất lượng cao, kết hợp giữa thực thi chiến lược mở rộng nhu cầu trong nước với đi sâu cải cách cơ cấu theo hướng trọng cung, tăng cường động lực nội tại và độ tin cậy của vòng tuần hoàn lớn trong nước, nâng cao chất lượng và trình độ của vòng tuần hoàn quốc tế, đẩy nhanh xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại, ra sức nâng cao năng suất của toàn bộ các yếu tố sản xuất, ra sức nâng cao tính linh hoạt và mức độ an toàn của chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, cố gắng thúc đẩy sự hội nhập giữa thành thị và nông thôn, sự phát triển phối hợp giữa các vùng miền, thúc đẩy nền kinh tế nâng cao hiệu quả về chất và tăng cường hợp lý về lượng.


1. Xây dựng cơ chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trình độ cao
Kiên trì và hoàn thiện cơ chế kinh tế cơ bản xã hội chủ nghĩa, kiên định củng cố và phát triển nền kinh tế công hữu, khuyến khích, ủng hộ, dẫn dắt sự phát triển của  kinh tế tư nhân, phát huy đầy đủ vai trò quyết định của thị trường trong phân bổ nguồn lực, phát huy tốt hơn vai trò của chính phủ. Đi sâu cải cách tài sản nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh cải thiện bố cục và điều chỉnh cơ cấu kinh tế nhà nước, thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước hùng mạnh và xuất sắc, nâng cao khả năng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. Cải thiện môi trường phát triển của doanh nghiệp tư nhân, bảo vệ quyền sở hữu của doanh nghiệp tư nhân và quyền lợi của doanh nhân theo pháp luật, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển lớn mạnh. Hoàn thiện cơ chế doanh nghiệp hiện đại mang đặc sắc Trung Quốc, tôn vinh tinh thần doanh nhân, đẩy nhanh xây dựng doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Ủng hộ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Đi sâu cải cách giảm bớt thủ tục hành chính và phân quyền, kết hợp phân quyền và quản lý, cải thiện dịch vụ. Xây dựng thị trường lớn và thống nhất toàn quốc, đi sâu cải cách thị trường hóa các yếu tố sản xuất, xây dựng hệ thống thị trường tiêu chuẩn cao. Hoàn thiện cơ chế nền tảng kinh tế thị trường như bảo vệ quyền sở hữu, tham gia thị trường, cạnh tranh công bằng, tín dụng xã hội…, cải thiện môi trường kinh doanh. Kiện toàn hệ thống quản lý kinh tế vĩ mô, phát huy vai trò định hướng chiến lược của quy hoạch phát triển quốc gia, tăng cường sự phối hợp giữa chính sách tài chính và chính sách tiền tệ, ra sức gia tăng nhu cầu trong nước, tăng cường vai trò nền tảng của tiêu dùng đối với phát triển kinh tế và vai trò then chốt của đầu tư đối với cải thiện cơ cấu nguồn cung. Kiện toàn cơ chế dự toán ngân sách hiện đại, cải thiện cơ cấu thuế, hoàn thiện hệ thống phân bổ ngân sách. Đi sâu cải cách cơ chế tài chính, xây dựng cơ chế ngân hàng trung ương hiện đại, tăng cường và hoàn thiện giám sát và quản lý tài chính hiện đại, tăng cường hệ thống đảm bảo ổn định tài chính, đưa toàn bộ các hoạt động tài chính vào diện giám sát, quản lý theo phát luật, giữ vững giới hạn đỏ không phát sinh rủi ro mang tính hệ thống. Kiện toàn chức năng của thị trường tài chính, nâng cao tỷ trọng huy động vốn trực tiếp. Tăng cường chống độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh, phá bỏ sự bảo hộ địa phương và độc quyền mang tính hành chính, quy định và dẫn dắt các dòng vốn phát triển lành mạnh theo pháp luật.


2. Xây dựng hệ thống ngành sản xuất hiện đại
Kiên trì đặt nỗ lực phát triển kinh tế vào kinh tế thực, thúc đẩy công nghiệp hóa kiểu mới, đẩy nhanh xây dựng cường quốc về sản xuất, chất lượng, vũ trụ, giao thông, về mạng Internet và Trung Quốc số. Thực thi công trình tái tạo cơ sở sản xuất và công trình đột phá công nghệ và thiết bị quan trọng, ủng hộ sự phát triển của các doanh nghiệp chuyên ngành, tinh vi, đặc sắc và mới nổi, thúc đẩy ngành chế tạo phát triển lên phân khúc cao cấp, trí tuệ nhân tạo hóa và xanh hóa. Củng cố địa vị dẫn đầu của các ngành có thế mạnh, đẩy nhanh bù đắp khiếm khuyết trong lĩnh vực liên quan phát triển an toàn, nâng cao năng lực đảm bảo cung ứng nguồn lực chiến lược. Thúc đẩy các ngành nghề mới nổi mang tính chiến lược phát triển hội nhập, xây dựng một loạt động lực tăng trưởng mới như công nghệ thông tin thế hệ mới, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng mới, vật liệu mới, trang thiết bị cao cấp, bảo vệ môi trường xanh... Xây dựng hệ thống mới của ngành dịch vụ chất lượng và hiệu quả cao, thúc đẩy hội nhập sâu sắc giữa ngành dịch vụ hiện đại, ngành chế tạo tiên tiến và ngành nông nghiệp hiện đại. Đẩy nhanh phát triển mạng lưới logistics, xây dựng hệ thống lưu thông phân phối thông suốt, hiệu quả cao, hạ thấp chi phí logistics. Đẩy nhanh phát triển kinh tế số, thúc đẩy sự kết hợp sâu sắc giữa kinh tế số với kinh tế thực, xây dựng cụm ngành công nghiệp số có khả năng cạnh tranh quốc tế. Cải thiện bố cục, cơ cấu, chức năng và tích hợp hệ thống của cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại.


3. Thúc đẩy chấn hưng nông thôn toàn diện
Nhiệm vụ gian nan nhất, nặng nề nhất trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện vẫn là nông thôn. Kiên trì phát triển ưu tiên nông nghiệp và nông thôn, kiên trì phát triển hội nhập giữa thành thị và nông thôn, làm thông suốt sự dịch chuyển của các yếu tố quan trọng giữa thành thị và nông thôn. Đẩy nhanh xây dựng cường quốc nông nghiệp, thúc đẩy vững chắc chấn hưng các ngành nghề, nhân tài, văn hóa, môi trường, tổ chức của nông thôn. Xây dựng vững chắc toàn diện nền tảng của an ninh lương thực, thực hiện toàn diện trách nhiệm chung của đảng và chính phủ về an ninh lương thực, giữ vững giới hạn đỏ của diện tích đất canh tác là 1,8 tỷ mẫu (1 mẫu Trung Quốc=667㎡), từng bước hoàn thành xây dựng toàn bộ đồng ruộng cơ bản thành đồng ruộng tiêu chuẩn cao, đi sâu thực thi hành động chấn hưng ngành giống cây trồng, tăng cường trụ cột của công nghệ và trang thiết bị nông nghiệp, kiện toàn cơ chế đảm bảo thu nhập của nông dân trồng lương thực và cơ chế đền bù lợi ích của khu vực sản xuất lương thực chính, đảm bảo chắc chắn bát cơm của người Trung Quốc. Thiết lập quan niệm lớn về thực phẩm, phát triển ngành nông nghiệp nhà kính hiện đại, xây dựng hệ thống cung cấp thực phẩm đa dạng. Phát triển ngành nghề đặc sắc nông thôn, mở rộng biện pháp tăng thu nhập, làm giàu cho nông dân. Củng cố và mở rộng thành quả của công cuộc giảm nghèo, tăng cường động lực phát triển nội tại của các khu vực và quần chúng đã thoát nghèo. Thống nhất hoạch định bố cục cơ sở hạ tầng và dịch vụ công ở nông thôn, xây dựng nông thôn đáng sống, đáng lập nghiệp, hài hòa và tươi đẹp. Củng cố và hoàn thiện cơ chế kinh doanh cơ bản ở nông thôn, phát triển kinh tế tập thể nông thôn kiểu mới, phát triển chủ thể kinh doanh và dịch vụ xã hội hóa của nông nghiệp kiểu mới, phát triển kinh doanh nông nghiệp với quy mô thích hợp. Đi sâu cải cách cơ chế đất đai ở nông thôn, trao cho nông dân quyền và lợi ích về tài sản đầy đủ hơn. Đảm bảo quyền và lợi ích đối với đất đai hợp pháp của những nông dân đã nhập cư vào thành thị, khuyến khích tự nguyện chuyển nhượng có bồi thường theo pháp luật. Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ và bảo hộ nông nghiệp, kiện toàn hệ thống dịch vụ tài chính nông thôn.


4. Thúc đẩy sự phát triển phối hợp giữa các vùng miền
 Đi sâu thực hiện chiến lược phát triển phối hợp giữa các vùng miền, chiến lược khu vực quan trọng, chiến lược khu vực với chức năng chủ thể, chiến lược đô thị hóa kiểu mới, cải thiện bố cục sản xuất quan trọng, xây dựng bố cục kinh tế vùng miền và hệ thống không gian đất đai bổ sung ưu thế lẫn nhau, phát triển chất lượng cao. Thúc đẩy việc phát triển miền Tây hình thành cục diện mới, thúc đẩy chấn hưng toàn diện vùng Đông Bắc thu được đột phá mới, thúc đẩy miền Trung nhanh chóng trỗi dậy, khuyến khích miền Đông đẩy nhanh hiện đại hóa. Hỗ trợ các khu căn cứ địa cách mạng cũ, khu vực dân tộc đẩy nhanh phát triển, tăng cường xây dựng các vùng biên giới, thúc đẩy sự phát triển của vùng biên giới và làm giàu cho người dân biên giới, ổn định và củng cố biên giới. Thúc đẩy sự phát triển phối hợp giữa Bắc Kinh- Thiên Tân- Hà Bắc, phát triển vành đai kinh tế sông Trường Giang, phát triển liên kết vùng tam giác sông Trường Giang, thúc đẩy bảo vệ môi trường và phát triển chất lượng cao lưu vực sông Hoàng Hà. Xây dựng khu mới Hùng An với tiêu chuẩn cao, chất lượng cao, thúc đẩy xây dựng vành đai kinh tế hai thành phố Thành Đô và Trùng Khánh. Kiện toàn cơ chế khu chức năng chủ thể, cải thiện cục diện phát triển không gian đất đai. Thúc đẩy đô thị hóa kiểu mới lấy con người làm hạt nhân, đẩy nhanh việc giúp đỡ những người nhập cư từ nông thôn hội nhập vào cuộc sống thành thị. Xây dựng bố cục phát triển phối hợp giữa các thành phố lớn, trung bình và nhỏ dựa trên cụm thành phố, vành đai đô thị, thúc đẩy xây dựng đô thị hóa lấy quận, huyện làm nhân tố quan trọng. Kiên trì thành phố của nhân dân do nhân dân xây dựng, thành phố của nhân dân vì nhân dân, nâng cao trình độ quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, đẩy nhanh chuyển đổi mô hình phát triển của các thành phố siêu lớn, đặc biệt lớn, thực thi hành động đổi mới đô thị, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng của đô thị, tạo dựng các thành phố đáng sống, linh hoạt, thông minh. Phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường sinh thái biển, đẩy nhanh xây dựng cường quốc biển.


5. Thúc đẩy mở cửa đối ngoại trình độ cao
Dựa trên ưu thế của thị trường quy mô siêu lớn của nước ta, thu hút các yếu tố nguồn lực toàn cầu bằng vòng tuần hoàn lớn trong nước, tăng cường hiệu ứng liên kết giữa hai thị trường, hai nguồn lực trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng và trình độ hợp tác thương mại và đầu tư. Gia tăng vững chắc việc mở cửa các cơ chế như quy tắc, quy chế, quản lý, tiêu chuẩn... Thúc đẩy cải thiện và nâng cấp thương mại hàng hóa, đổi mới cơ chế phát triển thương mại dịch vụ, phát triển thương mại số, đẩy nhanh xây dựng cường quốc thương mại. Cắt giảm hợp lý danh sách cấm và không khuyến khích tổ chức nước ngoài tham gia, bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật, tạo dựng môi trường kinh doanh hàng đầu thị trường hóa, pháp trị hóa, quốc tế hóa. Thúc đẩy cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” phát triển chất lượng cao. Cải thiện bố cục mở cửa khu vực, củng cố vị thế đi đầu mở cửa của khu vực ven biển miền Đông, nâng cao trình độ mở cửa của miền Trung, miền Tây và khu vực Đông Bắc. Đẩy nhanh xây dựng tuyến đường mới trên đất liền, trên biển của miền Tây. Đẩy nhanh xây dựng cảng thương mại tự do Hải Nam, thực thi chiến lược nâng cấp các khu vực thương mại tự do thí điểm, mở rộng mạng lưới khu vực thương mại tự do tiêu chuẩn cao hướng ra thế giới. Thúc đẩy đúng quy trình việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Tham gia sâu rộng vào sự phân công và hợp tác của ngành sản xuất toàn cầu, đảm bảo cục diện kinh tế và quan hệ kinh tế thương mại quốc tế đa dạng, ổn định.


V. Thực thi chiến lược khoa học và giáo dục chấn hưng đất nước, tăng cường trụ cột của nhân tài cho xây dựng hiện đại hóa
Giáo dục, khoa học công nghệ, nhân tài là trụ cột mang tính nền tảng, tính chiến lược trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện. Phải kiên trì coi khoa học công nghệ là lực lượng sản xuất thứ nhất, nhân tài là nguồn lực thứ nhất, sáng tạo là động lực thứ nhất, đi sâu thực thi chiến lược khoa học và giáo dục chấn hưng đất nước, chiến lược xây dựng cường quốc bằng nhân tài, chiến lược thúc đẩy phát triển bằng sáng tạo, mở ra các lĩnh vực mới, đường đua mới cho phát triển, không ngừng xây dựng động lực mới, ưu thế mới cho phát triển.
Chúng ta phải kiên trì phát triển ưu tiên về giáo dục, tự lập, tự cường về khoa học công nghệ, dẫn dắt thúc đẩy bằng nhân tài, đẩy nhanh xây dựng cường quốc về giáo dục, về khoa học công nghệ, về nhân tài, kiên trì đào tạo con người vì đảng, đào tạo nhân tài vì đất nước, nâng cao chất lượng tự chủ đào tạo nhân tài toàn diện, ra sức đào tạo nhân tài sáng tạo vượt trội, quy tụ nhân tài thiên hạ.


1. Làm tốt công tác giáo dục được nhân dân hài lòng
Giáo dục là kế sách lớn của đất nước, của Đảng. Đào tạo con người có đặc điểm gì, đào tạo như thế nào, đào tạo vì ai là vấn đề căn bản của giáo dục. Điều căn bản của việc trồng người là ở đạo đức. Quán triệt toàn diện phương châm giáo dục của đảng, thực hiện nhiệm vụ căn bản trồng người bằng đạo đức, đào tạo người xây dựng và người kế thừa chủ nghĩa xã hội với sự phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ, lao động. Kiên trì phát triển giáo dục lấy nhân dân làm trung tâm, đẩy nhanh xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao, phát triển giáo dục tố chất, thúc đẩy công bằng giáo dục. Đẩy nhanh phát triển giáo dục bắt buộc phát triển chất lượng, cân bằng và liên kết giữa thành thị và nông thôn, cải thiện phân bổ nguồn lực giáo dục giữa các vùng miền, tăng cường phát triển phổ quát giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt, kiên trì phát triển đa dạng hóa các trường trung học phổ thông, hoàn thiện hệ thống tài trợ cho toàn bộ học sinh đang theo học tại trường. Thống nhất hoạch định sáng tạo phối hợp giữa giáo dục hướng nghiệp với giáo dục cao đẳng, đại học, thúc đẩy kết nối giáo dục trực tuyến, liên kết giữa nhà sản xuất với giáo dục, giữa khoa học công nghệ với giáo dục, cải thiện việc định vị loại hình giáo dục hướng nghiệp. Tăng cường xây dựng các bộ môn cơ bản, bộ môn mới nổi, bộ môn đan xen nhau, đẩy nhanh xây dựng các trường đại học và bộ môn thế mạnh mang đặc sắc Trung Quốc, hàng đầu thế giới. Dắt dắt, quy định sự phát triển của giáo dục dân lập. Tăng cường quảng bá ngôn ngữ văn tự thông dụng quốc gia. Đi sâu cải cách tổng hợp lĩnh vực giáo dục, tăng cường xây dựng và quản lý sách giáo khoa, hoàn thiện hệ thống đánh giá quản lý và giảng dạy của nhà trường, kiện toàn cơ chế giáo dục kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Tăng cường xây dựng đạo đức, tác phong của giáo viên, đào tạo đội ngũ giáo viên chất lượng cao, tôn vinh nét đẹp xã hội tôn sư trọng đạo. Thúc đẩy số hóa giáo dục, xây dựng xã hội, nước lớn học tập, toàn dân học tập suốt đời.


2. Hoàn thiện hệ thống sáng tạo đổi mới công nghệ
Kiên trì địa vị cốt lõi của sáng tạo trong công cuộc xây dựng hiện đại hóa của nước ta. Hoàn thiện thể chế Trung ương đảng lãnh đạo thống nhất đối với công tác khoa học công nghệ, kiện toàn thể chế huy động nguồn lực nhà nước kiểu mới, tăng cường sức mạnh khoa học công nghệ chiến lược quốc gia, cải thiện sự phân bổ nguồn lực sáng tạo, cải thiện định vị và bố cục của cơ quan nghiên cứu khoa học quốc gia, các trường đại học loại hình nghiên cứu trình độ cao, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, hình thành hệ thống phòng thí nghiệm nhà nước, thống nhất hoạch định thúc đẩy xây dựng trung tâm sáng tạo công nghệ quốc tế, trung tâm sáng tạo công nghệ khu vực, tăng cường xây dựng năng lực nền tảng khoa học công nghệ, tăng cường tư vấn chiến lược về khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả tổng thể của hệ thống sáng tạo quốc gia. Đi sâu cải cách thể chế khoa học công nghệ, đưa cải cách đánh giá khoa học công nghệ đi vào chiều sâu, gia tăng đầu tư cho khoa học công nghệ một cách đa dạng, tăng cường đảm bảo pháp trị đối với quyền sở hữu trí tuệ, hình thành cơ chế nền tảng hỗ trợ sáng tạo toàn diện. Đào tạo văn hóa sáng tạo, tôn vinh tinh thần nhà khoa học, tạo ra phong cách học tập tốt đẹp, xây dựng bầu không khí sáng tạo. Mở rộng giao lưu, hợp tác khoa học công nghệ quốc tế, tăng cường xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học quốc tế hóa, hình thành môi trường cởi mở, sáng tạo có khả năng cạnh tranh toàn cầu.


3. Đẩy nhanh thực thi chiến lược thúc đẩy phát triển bằng sáng tạo
Kiên trì hướng tới khoa học công nghệ đi trước đón đầu thế giới, đáp ứng phát triển kinh tế, phục vụ những nhu cầu lớn của quốc gia và phục vụ sức khỏe của nhân dân, đẩy nhanh thực hiện tự lập, tự cường về khoa học công nghệ trình độ cao. Lấy nhu cầu chiến lược quốc gia làm định hướng, tập trung sức mạnh, tiến hành  nghiên cứu đột phá khoa học công nghệ mang tính nguyên bản và dẫn dắt, kiên quyết đánh thắng cuộc chiến công nghệ cốt lõi, then chốt. Đẩy nhanh thực thi hàng loạt dự án khoa học công nghệ quan trọng quốc gia mang tính chiến lược, toàn diện và có tầm nhìn xa, tăng cường năng lực tự chủ sáng tạo. Tăng cường nghiên cứu cơ bản, làm nổi bật tính nguyên bản, khích lệ tự do tìm tòi. Nâng cao hiệu quả đầu tư cho khoa học công nghệ, đi sâu cải cách cơ chế phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí cho khoa học công nghệ từ ngân sách, khơi dậy sức sống sáng tạo. Tăng cường hội nhập sâu rộng giữa nhà sản xuất, nhà trường và tổ chức nghiên cứu khoa học do doanh nghiệp có vai trò chủ đạo, tăng cường định hướng mục tiêu, nâng cao trình độ chuyển hóa và công nghiệp hóa thành quả khoa học công nghệ. Tăng cường vị thế chủ thể sáng tạo đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, phát huy vai trò dẫn dắt, trụ cột của các doanh nghiệp công nghệ nòng cốt, xây dựng môi trường tốt đẹp có lợi cho sự trưởng thành của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ về công nghệ, thúc đẩy hội nhập sâu rộng giữa chuỗi sáng tạo, chuỗi ngành nghề, chuỗi nguồn vốn, chuỗi nhân tài.


4. Đi sâu thực thi chiến lược xây dựng cường quốc bằng nhân tài
Đào tạo hàng loạt nhân tài tố chất cao có đức, có tài là phương châm lớn cho phát triển lâu dài của đất nước và dân tộc. Công trạng do nhân tài tạo ra, sự nghiệp phát triển cũng bởi nhân tài. Kiên trì nguyên tắc đảng quản lý nhân tài, kiên trì tôn trọng lao động, tôn trọng tri thức, tôn trọng nhân tài, tôn trọng sáng tạo, thực hiện chính sách nhân tài tích cực hơn, cởi mở hơn, hiệu quả hơn, dẫn dắt đông đảo nhân tài yêu đảng, báo ơn đất nước, tận tâm cống hiến, phục vụ nhân dân. Hoàn thiện bố cục chiến lược nhân tài, kiên trì kiểm soát và quản lý nhân tài về các lĩnh vực, xây dựng đội ngũ nhân tài quy mô lớn, cơ cấu hợp lý, tố chất tốt đẹp. Đẩy nhanh xây dựng trung tâm nhân tài và tầm cao sáng tạo quan trọng của thế giới, thúc đẩy bố cục hợp lý và phát triển phối hợp giữa các khu vực về nhân tài, ra sức hình thành lợi thế so sánh về nhân tài trong cạnh tranh quốc tế. Đẩy nhanh xây dựng lực lượng nhân tài chiến lược quốc gia, nỗ lực đào tạo càng nhiều các bậc thầy, nhà khoa học chiến lược, nhân tài và đội ngũ sáng tạo công nghệ hàng đầu, nhân tài khoa học công nghệ trẻ, kỹ sư xuất sắc, công nhân lành nghề, nhân tài kỹ thuật cao. Tăng cường giao lưu quốc tế về nhân tài, sử dụng tốt, linh hoạt những kiểu nhân tài khác nhau. Đi sâu cải cách cơ chế phát triển nhân tài, yêu quý nhân tài một cách chân thành, tận tâm đào tạo nhân tài, dốc sức thu hút nhân tài, sử dụng nhân tài một cách cẩn thận, coi trọng tìm kiếm hiền tài và không bị hạn chế bởi một phương thức, hội tụ nhân tài xuất sắc trên các lĩnh vực phục vụ cho sự nghiệp của đảng và nhân dân.


VI. Phát triển nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, đảm bảo nhân dân làm chủ
Nước ta là nước xã hội chủ nghĩa chuyên chính dân chủ nhân dân, dựa trên liên minh công nhân, nông dân làm cơ sở do giai cấp công nhân lãnh đạo, mọi quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ nhân dân là sinh mệnh của chủ nghĩa xã hội, là ý nghĩa vốn có trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện. Nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình là thuộc tính bản chất của nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, là dân chủ rộng rãi nhất, chân thực nhất, hiệu quả nhất. Cần kiên trì không thay đổi đi theo con đường phát triển chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, kiên trì sự thống nhất hữu cơ giữa đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, quản lý đất nước theo pháp luật, kiên trì vị trí chủ thể của nhân dân, thể hiện đầy đủ ý chí của nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích của nhân dân, khơi dậy sự đổi mới sáng tạo của nhân dân.
Chúng ta cần kiện toàn hệ thống chế độ nhân dân làm chủ, mở rộng việc nhân dân tham gia chính trị có trật tự, đảm bảo nhân dân tham gia bầu cử dân chủ, hiệp thương dân chủ, quyết sách dân chủ, quản lý dân chủ, giám sát dân chủ theo pháp luật, phát huy tính tích cực, tính chủ động, tính sáng tạo của quần chúng nhân dân, củng cố và phát triển cục diện chính trị sinh động, linh hoạt, ổn định và đoàn kết.


1. Tăng cường đảm bảo về chế độ nhân dân làm làm chủ
Kiên trì và hoàn thiện chế độ chính trị căn bản, chế độ chính trị cơ bản, chế độ chính trị quan trọng của nước ta, mở rộng các kênh dân chủ, làm phong phú thêm hình thức dân chủ, đảm bảo nhân dân tham gia quản lý các công việc nhà nước, quản lý kinh tế và sự nghiệp văn hóa, quản lý các công việc xã hội thông qua các kênh và hình thức khác nhau theo pháp luật. Ủng hộ và đảm bảo nhân dân thực thi quyền lực nhà nước thông qua Đại hội đại biểu nhân dân, đảm bảo Đại hội đại biểu nhân dân các cấp đều được lựa chọn thông qua bầu cử dân chủ, chịu trách nhiệm trước nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Ủng hộ và đảm bảo Đại hội đại biểu nhân dân và Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thi hành quyền lập pháp, quyền giám sát, quyền quyết định, quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm theo pháp luật, kiện toàn cơ chế giám sát của Đại hội đại biểu nhân dân đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan giám sát, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát, giữ gìn sự thống nhất pháp trị, tôn nghiêm, quyền uy của quốc gia. Tăng cường xây dựng năng lực công tác của các đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân, tạo mối liên hệ mật thiết giữa các đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân với quần chúng nhân dân. Kiện toàn cơ chế công tác tiếp thu ý kiến của nhân dân, hội tụ trí tuệ của nhân dân, xây dựng tốt điểm liên lạc lập pháp cơ sở. Cải cách và xây dựng sâu sắc các tổ chức và đoàn thể quần chúng như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ.... phát huy hiệu quả vai trò cầu nối. Kiên trì đi theo con đường phát triển nhân quyền của Trung Quốc, tích cực tham gia quản trị nhân quyền toàn cầu, thúc đẩy phát triển toàn diện sự nghiệp nhân quyền.


2. Phát triển toàn diện dân chủ hiệp thương
Dân chủ hiệp thương là hình thức quan trọng trong thực tiễn nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình. Hoàn thiện hệ thống dân chủ hiệp thương, lập kế hoạch tổng thể thúc đẩy hiệp thương chính đảng, hiệp thương Đại hội đại biểu nhân dân, hiệp thương chính quyền, hiệp thương chính hiệp, hiệp thương đoàn thể nhân dân, hiệp thương cơ sở và hiệp thương các tổ chức xã hội, kiện toàn các diễn đàn hiệp thương thể chế hóa, thúc đẩy phát triển thể chế hóa dân chủ hiệp thương phổ biến, đa tầng. Kiên trì và hoàn thiện chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, kiên trì kết hợp hữu cơ giữa sự lãnh đạo của Đảng với mặt trận thống nhất và dân chủ hiệp thương, kiên trì phát huy sự kết nối thông suốt giữa dân chủ với tăng cường đoàn kết, cùng thúc đẩy đóng góp ý kiến với tập hợp nhận thức chung, phát huy chính hiệp nhân dân với vai trò là cơ quan hiệp thương chuyên môn, tăng cường xây dựng các chức năng như thể chế hóa, quy phạm hóa, trình tự hóa, nâng cao trình độ tương tác hiệp thương sâu rộng, bày tỏ ý kiến đầy đủ, gắn kết nhận thức chung rộng rãi, hoàn thiện chế độ giám sát dân chủ hiệp thương và cơ chế liên hệ quần chúng nhân dân.


3. Tích cực phát triển dân chủ cơ sở
Dân chủ cơ sở là sự thể hiện quan trọng của nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình. Kiện toàn cơ chế tự quản của quần chúng cơ sở dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng cơ sở, tăng cường xây dựng các tổ chức cơ sở, hoàn thiện hệ thống công tác và hệ thống chế độ của nền dân chủ trực tiếp cơ sở, tăng cường hiệu quả thực tế của quần chúng trong các cộng đồng dân cư ở thành thị và nông thôn trong việc tự quản lý, tự phục vụ, tự giáo dục, tự giám sát. Hoàn thiện cơ chế làm việc công khai, mở rộng các kênh để cho các nhóm quần chúng ở cơ sở tham gia tự quản một cách có trật tự, đảm bảo cho nhân dân quản lý các công việc công cộng và sự nghiệp công ích ở cơ sở theo pháp luật. Toàn tâm toàn ý dựa vào giai cấp công nhân, kiện toàn cơ chế quản lý dân chủ của các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp với hình thức cơ bản là đại hội đại biểu công nhân viên chức, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức.


4. Củng cố và phát triển mặt trận thống nhất yêu nước rộng rãi nhất
Lòng dân là chính trị lớn nhất, mặt trận thống nhất là vũ khí lợi hại để gắn kết lòng dân và tập hợp sức mạnh. Hoàn thiện bố cục công tác mặt trận thống nhất, kiên trì đại đoàn kết đại liên hợp, động viên toàn thể người Trung Quốc cùng suy nghĩ và hành động xung quanh việc hiện thực hóa giấc mộng Trung Quốc vì sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Phát huy thế mạnh của chế độ chính đảng kiểu mới xã hội chủ nghĩa của nước ta, kiên trì cùng tồn tại lâu dài, giám sát lẫn nhau, chân thành với nhau, cùng chia sẻ và gánh vác vinh nhục, tăng cường đoàn kết, hợp tác với các đảng phái dân chủ và nhân sĩ không đảng phái, ủng hộ các đảng phái dân chủ tự tăng cường xây dựng và thi hành chức trách tốt hơn. Lấy việc hun đúc ý thức cộng đồng dân tộc Trung Hoa làm chủ đạo, kiên định không thay đổi theo con đường đúng đắn giải quyết vấn đề dân tộc đặc sắc Trung Quốc, kiên trì và hoàn thiện chế độ khu vực dân tộc tự trị, tăng cường và cải tiến công tác dân tộc của đảng, thúc đẩy toàn diện sự nghiệp tiến bộ và đoàn kết dân tộc. Kiên trì định hướng Trung Quốc hóa tôn giáo của nước ta, tích cực hướng dẫn tôn giáo thích ứng với xã hội xã hội chủ nghĩa. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng đối với thành phần trí thức ngoài đảng, làm tốt công tác dân vận đối với các nhân sĩ thuộc tầng lớp xã hội mới, tăng cường dẫn dắt chính trị cùng phấn đấu. Xây dựng toàn diện mối quan hệ thẳng thắn và minh bạch giữa chính phủ và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển lành mạnh nền kinh tế ngoài công lập và sự tăng trưởng lành mạnh của người dân trong khu vực kinh tế ngoài công lập. Tăng cường và cải tiến công tác người Hoa ở nước ngoài, hình thành lực lượng lớn mạnh cùng nỗ lực cho sự phục hưng của dân tộc.

(Còn tiếp)

Theo TTXVN

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết