Thứ Hai, ngày 05 tháng 12 năm 2022

Toàn văn Báo cáo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (phần 3)

Ngày phát hành: 21/10/2022 Lượt xem 790


VII. Kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, thúc đẩy xây dựng Trung Quốc pháp trị
Quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện là một cuộc cách mạng sâu sắc trong quá trình quản lý đất nước, liên quan đến việc Đảng cầm quyền và chất hưng đất nước, liên quan đến cuộc sống an khang và hạnh phúc của nhân dân, liên quan đến sự ổn định lâu dài của Đảng và Nhà nước. Cần phải phát huy tốt hơn vài trò đảm bảo của pháp trị trong việc củng cố nền tảng, ổn định kỳ vọng và các lợi ích lâu dài, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện trên quỹ đạo pháp trị.
Chúng ta phải kiên trì đi theo con đường pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, xây dựng hệ thống pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa, xoay quanh việc đảm bảo và thúc đẩy công bằng, chính nghĩa của xã hội, kiên trì cùng thúc đẩy quản lý đất nước theo pháp luật, cầm quyền theo pháp luật và quản lý hành chính theo pháp luật, kiên trì xây dựng nhà nước pháp trị, chính phủ pháp trị và xã hội pháp trị, thúc đẩy toàn diện lập pháp khoa học, thực thi pháp luật nghiêm minh, tư pháp công bằng, toàn dân tuân thủ pháp luật, thúc đẩy pháp trị hóa trên các phương diện của nhà nước.

 

1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc lấy Hiến pháp làm hạt nhân. Muốn kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật trước tiên phải kiên trì quản lý đất nước theo Hiến pháp và muốn kiên trì cầm quyền theo pháp luật trước tiên phải kiên trì cầm quyền theo Hiến pháp, kiên trì không dao động địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà Hiến pháp đã xác định, kiên trì không dao động quốc thể của nền chuyên chính dân chủ nhân dân và chính thể của chế độ Đại hội đại biểu nhân dân mà Hiến pháp đã xác định. Tăng cường thực thi và giám sát Hiến pháp, kiện toàn hệ thống chế độ để đảm bảo Hiến pháp được thực thi toàn diện, phát huy tốt hơn vai trò quan trọng của Hiến pháp trong quản lý đất nước, cũng như bảo vệ quyền uy của Hiến pháp. Tăng cường lập pháp trong các lĩnh vực trọng điểm, lĩnh vực mới nổi và lĩnh vực có yếu tố nước ngoài, lên kế hoạch tổng thể và thúc đẩy pháp trị trong nước và pháp trị liên quan đến nước ngoài, thúc đẩy phát triển và đảm bảo quản lý nhà nước hiệu quả bằng hệ thống luật pháp kiện toàn. Thúc đẩy lập pháp khoa học, lập pháp dân chủ, lập pháp theo pháp luật, lên kế hoạch tổng thể cho việc xây dựng, sửa đổi, bãi bỏ, giải thích và soạn thảo pháp luật, tăng cường tính hệ thống, tính tổng thể, tính hài hòa và tính kịp thời của lập pháp. Hoàn thiện và tăng cường cơ chế lập hồ sơ và thẩm tra. Kiên trì quyết sách khoa học, quyết sách dân chủ, quyết sách theo pháp luật, thực hiện toàn diện cơ chế trình tự đưa ra các quyết sách quan trọng.

 

2. Thúc đẩy vững chắc việc quản lý hành chính theo pháp luật. Xây dựng chính phủ pháp trị là nhiệm vụ trọng điểm và công trình chủ thể của quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện. Chuyển đổi chức năng của chính phủ, tốt ưu hóa hệ thống chức trách và cơ cấu tổ chức của chính phủ, thúc đẩy luật hóa các cơ cấu, chức năng, quyền hạn, trình tự và trách nhiệm, nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của quản lý hành chính. Tăng cường cải cách các đơn vị sự nghiệp. Tăng cường cải cách thể chế thực thi pháp luật hành chính, thúc đẩy toàn diện thực thi pháp luật nghiêm minh, quy phạm, công bằng và văn minh, tăng thêm cường độ thực thi pháp luật trong các lĩnh vực trọng điểm liên quan đến lợi ích sát sườn của quần chúng nhân dân, hoàn thiện trình tự thực thi pháp luật hành chính, kiện toàn tiêu chuẩn cơ bản trong tài phán hành chính. Tăng cường xây dựng cơ chế giám sát và năng lực thực thi pháp luật hành chính, thực hiện nghiêm ngặt cơ chế trách nhiệm và truy cứu trách nhiệm thực thi pháp luật hành chính. Hoàn thiện thể chế và cơ chế thực thi pháp luật tổng hợp ở cấp cơ sở.

 

3. Tư pháp công bằng nghiêm minh. Tư pháp công bằng là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ sự công bằng và chính nghĩa của xã hội. Tăng cường cải cách đồng bộ và tổng hợp thể chế tư pháp, thực hiện toàn diện và chính xác cơ chế trách nhiệm tư pháp, đẩy nhanh việc xây dựng chế độ tư pháp xã hội chủ nghĩa công bằng, hiệu quả cao và quyền uy, nỗ lực làm cho quần chúng nhân dân cảm nhận được công bằng và chính nghĩa từ mỗi vụ án tư pháp. Quy phạm quá trình vận hành quyền lực của tư pháp, kiện toàn các thể chế và cơ chế phối hợp và kiềm chế lẫn nhau giữa cơ quan công an, cơ quan kiểm sát, cơ quan xét xử, cơ quan quản lý hành chính tư pháp. Tăng cường hạn chế và giám sát đối với các hoạt động tư pháp, thúc đẩy công bằng tư pháp. Tăng cường công tác giám sát pháp luật của cơ quan kiểm sát. Hoàn thiện cơ chế tố tụng công ích.

 

4. Đẩy nhanh việc xây dựng xã hội pháp trị. Xã hội pháp trị là nền tảng để xây dựng nhà nước pháp trị. Phát huy tinh thần pháp trị xã hội chủ nghĩa, kế thừa văn hóa pháp luật truyền thống ưu tú Trung Hoa, dẫn dắt toàn thể nhân dân làm người tôn trọng, người tự giác tuân thủ, người bảo vệ kiên định của pháp trị xã hội chủ nghĩa. Xây dựng hệ thống dịch vụ pháp luật công cộng hiện đại bao phủ cả ở thành thị và nông thôn, tăng cường tuyên truyền và giáo dục pháp trị, tăng cường quan niệm pháp trị trong toàn dân. Thúc đẩy quản lý theo pháp luật đa tầng nấc và trên nhiều lĩnh vực, nâng cao trình độ pháp trị hóa quản trị xã hội. Phát huy vai trò dẫn đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, cố gắng làm cho việc tôn trọng, học tập, tuân thủ và vận dụng pháp luật trở nên phổ biến trong toàn xã hội.

 

VIII. Thúc đẩy tự tin và tự cường về văn hóa, tạo ra sự huy hoàng mới cho nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
Để xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện cần phải kiên trì con đường phát triển văn hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, tăng cường sự tự tin về văn hóa, xây dựng cường quốc văn hóa xã hội chủ nghĩa xoay quanh việc giương cao ngọn cờ, gắn kết lòng dân, bồi dưỡng những con người mới, chấn hưng văn hóa, thể hiện hình ảnh, phát triển nền văn hóa xã hội chủ nghĩa dân tộc khoa học và đại chúng hướng tới hiện đại hóa, hướng ra thế giới, hướng về tương lai, khơi dậy năng lực đổi mới đổi mới về văn hóa của toàn dân tộc, tăng cường sức mạnh tinh thần để thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.
Chúng ta cần phải kiên trì cơ chế căn bản - chủ nghĩa Mác có địa vị chỉ đạo trong lĩnh vực ý thức hệ, kiên trì phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội chủ nghĩa, kiên trì “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng”, kiên trì chuyển hóa và phát triển mang tính đổi mới sáng tạo, dẫn dắt bằng quan niệm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, phát triển nền văn hóa tiên tiến xã hội chủ nghĩa, phát huy văn hóa cách mạng, kế thừa văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày một gia tăng của nhân dân, củng cố nền tảng tư tưởng chung đoàn kết phấn đấu trong toàn đảng và nhân dân các dân tộc cả nước, không ngừng nâng cao sức mạnh mềm văn hóa của đất nước và ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa.

 

1. Xây dựng ý thức hệ xã hội chủ nghĩa có sức gắn kết và có khả năng dẫn dắt mạnh mẽ. Công tác ý thức hệ là công tác tạo giá trị tinh thần cho đất nước, xây dựng lại ý nghĩa sinh mệnh cho dân tộc. Nắm chặt quyền lãnh đạo của Đảng đối với công tác ý thức hệ, thực hiện cơ chế trách nhiệm công tác ý thức hệ toàn diện, củng cố và phát triển dư luận và tư tưởng dòng chính để tiến lên thời đại mới. Kiện toàn hệ thống công tác dùng lý luận đổi mới sáng tạo của Đảng để trang bị cho toàn đảng, giáo dục nhân dân và chỉ đạo thực tiễn. Đi sâu thực thi các công trình nghiên cứu và xây dựng lý luận chủ nghĩa Mác, đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống các ngành học, hệ thống học thuật, hệ thống phát ngôn khoa học và triết học mang đặc sắc Trung Quốc, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân tài khoa học xã hội triết học. Tăng cường xây dựng hệ thống tuyên truyền bằng tất cả các phương tiện truyền thông, định hình cục diện mới về dư luận dòng chính. Kiện toàn hệ thống quản trị tổng hợp trên Internet, thúc đẩy việc hình thành môi trường Internet lành mạnh.

 

2. Thực hành rộng rãi các quan niệm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Quan niệm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội là sức mạnh to lớn gắn kết lòng người và hội tụ sức dân. Phát huy tinh thần của người cộng sản Trung Quốc với cội nguồn là tinh thần xây dựng đảng vĩ đại, sử dụng tốt nguồn tài nguyên đỏ (vật chất, cơ chế và tinh thần được hình thành trong quá trình Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng, cải cách và đổi mới), triển khai tuyên truyền và giáo dục các quan niệm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa xã hội, ra sức đào tạo những con người mới có thể gánh vác trọng trách phục hưng dân tộc. Thúc đẩy việc bình thường hóa và cơ chế hóa giáo dục về niềm tin và lý tưởng, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và giáo dục lịch sử đảng, lịch sử nước Trung Quốc mới, lịch sử cải cách mở cửa, lịch sử phát triển chủ nghĩa xã hội, làm cho nhân dân yêu Đảng, yêu đất nước do hiểu biết về lịch sử, không ngừng kiên định lý tưởng chung chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Đào tạo và giáo dục con người bằng các quan niệm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, hoàn thiện hệ thống công tác chính trị và tư tưởng, thúc đẩy việc xây dựng nhất thể hóa giáo dục chính trị và tư tưởng trong các trường cao đẳng đại học, trung học và tiểu học. Kiên trì kết hợp giữa quản lý đất nước theo pháp luật với quản lý đất nước bằng đạo đức, lồng ghép các quan niệm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội vào xây dựng pháp trị, phát triển xã hội và cuộc sống hàng ngày.

 

3. Nâng cao mức độ văn minh của toàn xã hội. Thực hiện các công trình xây dựng đạo đức công dân, phát huy đạo đức tốt đẹp truyền thống Trung Hoa, tăng cường xây dựng các gia đình gia giáo và có gia phong, tăng cường và cải tiến việc xây dựng tư tưởng, đạo đức của người chưa thành niên, thúc đẩy nhân dân có trách nhiệm với đất nước, tuân thủ đạo đức xã hội, chỉnh đốn đạo đức cá nhân, nâng cao trình độ đạo đức và mức độ văn minh của nhân dân. Lên kế hoạch tổng thể để thúc đẩy việc bồi đắp văn minh, thực tiễn văn minh và xây dựng văn minh, thúc đẩy sự phát triển, hội nhập và xây dựng văn minh tinh thần giữa thành thị và nông thôn, phát huy tinh thần lao động, tinh thần phấn đấu, tinh thần hiến dâng, tinh thần sáng tạo, tinh thần cần kiệm trong toàn xã hội, tạo ra luồng gió mới và diện mạo mới cho xã hội hiện đại. Tăng cường xây dựng năng lực phổ cập kiến thức khoa học quốc gia, tăng cường các hoạt động toàn dân đọc sách. Hoàn thiện cơ chế và hệ thống công tác dịch vụ tình nguyện. Tăng cường văn hóa giữ chữ tín, kiện toàn cơ chế xây dựng chữ tín có hiệu quả lâu dài. Phát huy vai trò dẫn dắt về tinh thần và gương mẫu điển hình của những người được đảng và nhà nước khen ngợi và vinh danh, thúc đẩy toàn xã hội học theo người hiền tài, tôn trọng anh hùng, thi đua để trở thành người tiên phong.

 

4. Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa và ngành công nghiệp văn hóa. Kiên trì định hướng sáng tác lấy nhân dân làm trung tâm, ra mắt nhiều hơn các tác phẩm ưu tú để tăng cường sức mạnh tinh thần của nhân dân, đào tạo và bồi dưỡng hàng loạt văn nghệ sỹ có đức, có tài và đội ngũ nhân tài văn học nghệ thuật quy mô lớn. Kiên trì đặt hiệu quả xã hội lên hàng đầu, thống nhất hiệu quả xã hội với hiệu quả kinh tế, tăng cường cải cách thể chế văn hóa, cũng như hoàn thiện chính sách kinh tế văn hóa. Thực thi chiến lược số hóa văn hóa quốc gia, kiện toàn hệ thống dịch vụ văn hóa công cộng hiện đại, đổi mới và thực thi các công trình văn hóa mang lại lợi ích cho nhân dân. Kiện toàn hệ thống ngành công nghiệp và hệ thống thị trường văn hóa hiện đại, thực thi chiến lược thúc đẩy các dự án công nghiệp văn hóa quan trọng. Tăng thêm mức độ bảo tồn di sản văn hóa, tăng cường bảo tồn và kế thừa văn hóa lịch sử trong quá trình xây dựng thành thị và nông thôn, xây dựng và sử dụng tốt công viên văn hóa quốc gia. Kiên trì phát triển du lịch bằng văn hóa, quảng bá văn hóa bằng du lịch, thúc đẩy hội nhập sâu giữa văn hóa và du lịch. Triển khai rộng rãi hoạt động rèn luyện sức khỏe trong toàn dân, tăng cường công tác thể dục thể thao cho thanh thiếu niên, thúc đẩy sự phát triển toàn diện thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, cũng như đẩy nhanh việc xây dựng cường quốc thể thao.

 

5. Tăng cường sức lan toả và ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa. Giữ vững lập trường của văn hóa Trung Hoa, chắt lọc những biểu hiện tinh thần và tinh hoa văn hóa thể hiện nền văn minh Trung Hoa, đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống phát ngôn của Trung Quốc và kể câu chuyện về Trung Quốc, kể tốt câu chuyện về Trung Quốc, truyền bá tốt tiếng nói của Trung Quốc, thể hiện hình ảnh một Trung Quốc đáng tin cậy, đáng yêu và đáng kính. Tăng cường xây dựng năng lực tuyên truyền quốc tế, nâng cao toàn diện hiệu quả tuyên truyền quốc tế, hình thành quyền phát ngôn quốc tế tương xứng với sức mạnh tổng hợp quốc gia và vị thế quốc tế của nước ta. Tăng cường giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh, thúc đẩy văn hóa Trung Hoa đi ra thế giới.

 

IX. Tăng phúc lợi dân sinh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân
Giang sơn chính là nhân dân, nhân dân chính là giang sơn. ĐCSTQ lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ giang sơn, giữ vững thế trận lòng dân. Quản lý đất nước theo quy tắc, lấy lợi ích của dân làm gốc. Đem lại hạnh phúc cho nhân dân là yêu cầu cơ bản của “xây dựng Đảng vì lợi ích chung, xây dựng chính quyền vì dân”. Cần phải kiên trì bảo đảm và cải thiện đời sống nhân dân trong quá trình phát triển, khích lệ cùng phấn đấu xây dựng cuộc sống tốt đẹp, không ngừng thực hiện khao khát của nhân dân về một cuộc sống tốt đẹp.
Chúng ta cần phải thực hiện tốt, bảo vệ tốt và phát triển tốt lợi ích cơ bản của tầng lớp nhân dân đông đảo nhất, bám sát vấn đề lợi ích trực tiếp nhất, thiết thực nhất và được nhân dân quan tâm nhất, kiên trì “làm hết khả năng, lượng sức mà làm”, đi sâu vào quần chúng và tầng lớp cơ sở, lựa chọn các biện pháp “có lợi cho dân, sưởi ấm lòng dân”, cố gắng giải quyết tốt các vấn đề mà quần chúng nhân dân lo lắng và băn khoăn, kiện toàn hệ thống dịch vụ công cơ bản, nâng cao trình độ dịch vụ công, tăng cường sự đồng đều và khả năng tiếp cận, thúc đẩy vững chắc thịnh vượng chung.

 

1. Hoàn thiện chế độ phân phối. Chế độ phân phối là chế độ nền tảng thúc đẩy thịnh vượng chung. Kiên trì lấy phân phối theo lao động làm chủ thể, nhiều hình thức phân phối cùng tồn tại; xây dựng hệ thống cơ chế điều phối đồng bộ giữa phân phối lần đầu, phân phối lần hai và phân phối lần ba. Nỗ lực nâng cao tỷ trọng của thu nhập người dân trong phân phối thu nhập quốc dân, nâng cao tỷ trọng của thù lao trong phân phối lần đầu. Kiên trì cơ chế làm nhiều hưởng nhiều, khuyến khích lao động chăm chỉ làm giàu, thúc đẩy sự công bằng về cơ hội, tăng thêm thu nhập cho nhóm người có thu nhập thấp, mở rộng nhóm người có thu nhập bậc trung. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phân phối theo các yếu tố sản xuất; tìm kiếm các kênh tăng thêm thu nhập từ các yếu tố sản xuất cho quần chúng nhân dân có thu nhập trung bình và thấp, tăng thêm thu nhập từ tài sản cho cư dân thành thị và nông thôn. Tăng mức độ điều tiết về thuế, an sinh xã hội và thanh toán chuyển giao. Hoàn thiện chế độ thuế thu nhập cá nhân, tiêu chuẩn hóa trật tự phân phối thu nhập, tiêu chuẩn hóa cơ chế tích luỹ của cải, bảo vệ thu nhập hợp pháp, điều tiết thu nhập quá cao, xoá sổ thu nhập không hợp pháp. Hướng dẫn, ủng hộ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân có nguyện vọng và có năng lực tích cực tham gia sự nghiệp công ích và thiện nguyện.

 

2. Thực thi chiến lược ưu tiên việc làm. Việc làm là sinh kế cơ bản nhất của người dân. Nhấn mạnh chính sách ưu tiên việc làm, kiện toàn cơ chế thúc đẩy việc làm, thúc đẩy tạo việc làm đầy đủ và chất lượng cao. Kiện toàn hệ thống dịch vụ công về việc làm, hoàn thiện hệ thống hỗ trợ việc làm cho nhóm người trọng điểm, tăng cường hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho nhóm người có khó khăn. Lên kế hoạch tổng thể hệ thống chính sách tạo việc làm ở thành thị và nông thôn, loại bỏ những thiếu sót về thể chế và chính sách gây trở ngại cho sự di chuyển của lao động và nhân tài, loại bỏ những hạn chế không hợp lý và sự phân biệt đối xử trong việc làm gây ảnh hưởng đến sự bình đẳng, để tất cả mọi người đều có được cơ hội phát triển bản thân bằng việc chăm chỉ lao động. Kiện toàn cơ chế đào tạo kỹ năng nghề nghiệp trọn đời, thúc đẩy giải quyết mâu thuẫn mang tính cơ cấu về việc làm. Hoàn thiện cơ chế thúc đẩy khởi nghiệp để đảm bảo việc làm, ủng hộ và tiêu chuẩn hóa việc phát triển các loại hình việc làm mới. Kiện toàn quy định pháp lý về lao động, hoàn thiện cơ chế điều phối quan hệ lao động, hoàn thiện cơ chế đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, tăng cường đảm bảo quyền và lợi ích của lao động tự do và lao động trong các loại hình việc làm mới.

 

3. Kiện toàn hệ thống an sinh xã hội. Hệ thống an sinh xã hội là mạng lưới an ninh của đời sống nhân dân và bộ máy ổn định của vận hành xã hội. Kiện toàn hệ thống an sinh xã hội đa tầng nấc bao trùm toàn dân, lên kế hoạch tổng thể giữa thành thị và nông thôn, công bằng và thống nhất, an ninh, quy phạm và bền vững. Hoàn thiện cơ chế lập kế hoạch tổng thể toàn quốc về bảo hiểm dưỡng lão cơ bản, phát triển hệ thống bảo hiểm dưỡng lão đa tầng nấc và nhiều trụ cột. Thực hiện từng bước việc nâng độ tuổi về hưu theo luật định. Mở rộng phạm vi bao trùm của bảo hiểm xã hội, kiện toàn cơ chế điều chỉnh tiền bảo hiểm và đãi ngộ cho y tế cơ bản và dưỡng lão cơ bản, thúc đẩy lên kế hoạch tổng thể ở cấp tỉnh về bảo hiểm y tế cơ bản, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động. Thúc đẩy kết nối có trật tự bảo hiểm y tế đa tầng nấc, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ điều trị và bảo hiểm các căn bệnh hiểm nghèo, thực hiện thanh toán viện phí giữa các tỉnh thành, xây dựng cơ chế bảo hiểm hộ lý lâu dài, tích cực phát triển bảo hiểm y tế thương mại. Đẩy nhanh hoàn thiện nền tảng dịch vụ công bảo hiểm xã hội thống nhất trên toàn quốc. Kiện toàn hệ thống bảo đảm giá trị, tăng giá trị và giám sát an toàn cho các quỹ bảo hiểm xã hội. Kiện toàn hệ thống cứu trợ xã hội phân theo tầng nấc và loại hình. Kiên trì quốc sách cơ bản nam nữ bình đẳng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Hoàn thiện chế độ an sinh xã hội và hệ thống phục vụ, quan tâm và chăm sóc người khuyết tật, thúc đẩy phát triển toàn diện công cuộc người khuyết tật. Kiên trì xác định nhà là để ở chứ ko phải để đầu cơ, đẩy nhanh xây dựng cơ chế nhà ở nhiều chủ thể cung cấp, nhiều kênh đảm bảo, thuê và mua nhà trả góp.

 

4. Thúc đẩy xây dựng một Trung Quốc khoẻ mạnh. Sức khoẻ của nhân dân là tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phồn thịnh của dân tộc và sự giàu mạnh của đất nước. Đặt sức khoẻ của nhân dân lên vị trí chiến lược phát triển ưu tiên, hoàn thiện chính sách thúc đẩy chăm sóc sức khoẻ của nhân dân. Tối ưu hoá chiến lược phát triển dân số, xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ sinh đẻ, giảm thiểu chi phí sinh đẻ, nuôi dưỡng và giáo dục. Thực thi chiến lược quốc gia tích cực ứng phó với sự già hoá dân số, phát triển công cuộc dưỡng lão và ngành công nghiệp dưỡng lão, tối ưu hoá dịch vụ người già sống neo đơn, thúc đẩy thực hiện tất cả người cao tuổi được hưởng dịch vụ dưỡng lão cơ bản. Đẩy mạnh cải cách thể chế y tế và y dược, thúc đẩy phát triển và quản lý hài hòa giữa bảo hiểm y tế, trị liệu y tế và y dược. Thúc đẩy mở rộng nguồn lực y tế chất lượng và phân bổ đồng đều giữa các vùng, kiên trì lấy dự phòng làm chính, tăng cường quản lý chăm sóc sức khoẻ đối với các bệnh mãn tính nặng, nâng cao năng lực phòng bệnh, khám chữa bệnh và quản lý sức khoẻ ở tầng lớp cơ sở. Đẩy mạnh cải cách các bệnh viện công theo định hướng công ích, tiêu chuẩn hóa các bệnh viện tư nhân. Phát triển đội ngũ chăm sóc y tế lớn mạnh, đặt trọng điểm công tác ở nông thôn và các cụm dân cư. Coi trọng sức khoẻ tâm lý và tinh thần. Thúc đẩy kế thừa, đổi mới và phát triển nền đông y, đông dược. Đổi mới cơ chế phối hợp giữa phòng bệnh và chữa bệnh. Kiện toàn hệ thống y tế công cộng, nâng cao khả năng phát hiện sớm các mầm mống của dịch bệnh, tăng cường xây dựng hệ thống phòng chống, cứu chữa và năng lực ứng phó khẩn cấp với đại dịch, ngăn chặn một cách hiệu quả sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Đẩy mạnh triển khai hành động Trung Quốc khoẻ mạnh và phong trào vệ sinh yêu nước, đề xướng nếp sống văn minh lành mạnh.

 

X. Thúc đẩy phát triển xanh, thúc đẩy chung sống hài hoà giữa con người và thiên nhiên
Thiên nhiên là điều kiện cơ bản cho sự sinh tồn và phát triển của con người. Tôn trọng thiên nhiên, thuận theo tự nhiên và bảo vệ thiên nhiên là đòi hỏi nội tại trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hoá toàn diện. Cần phải xây dựng vững chắc và thực hiện khái niệm “non xanh nước biếc chính là tài sản vô giá”, đứng trên góc độ chung sống hài hoà giữa con người và thiên nhiên để lên kế hoạch phát triển.
Chúng ta phải thúc đẩy xây dựng một Trung Quốc tươi đẹp, kiên trì bảo vệ và quản lý một cách hệ thống sự hài hòa giữa rừng, núi, sông, hồ, đồng ruộng, đất đai và sa mạc, lên kế hoạch tổng thể về điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, quản lý ô nhiễm, bảo vệ sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy hài hòa giữa giảm phát thải carbon, giảm ô nhiễm, mở rộng phủ xanh và tăng tưởng, thúc đẩy phát triển theo hướng ưu tiên sinh thái, tiết kiệm và tận dụng đất trồng, sống xanh và ít thải carbon.

 

1. Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh của phương thức phát triển. Thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển theo hướng xanh hóa và carbon thấp là bước then chốt để thực hiện phát triển chất lượng cao. Đẩy nhanh điều chỉnh và tối ưu hoá cơ cấu ngành nghề, cơ cấu năng lượng và cơ cấu giao thông vận tải. Thực hiện chiến lược tiết kiệm toàn diện, thúc đẩy tiết kiệm và tận dụng các loại tài nguyên, đẩy nhanh xây dựng hệ thống tận dụng rác thải để tái chế. Hoàn thiện chính sách và hệ thống tiêu chuẩn về thuế, tài chính, đầu tư và giá cả để hỗ trợ phát triển xanh, phát triển ngành công nghiệp xanh và carbon thấp, kiện toàn hệ thống phân bổ thị trường hoá các yếu tố tài nguyên và môi trường, đẩy nhanh nghiên cứu phát triển và nhân rộng ứng dụng công nghệ tiên tiến tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, đề xướng tiêu dùng xanh, thúc đẩy hình thành phương thức sản xuất và lối sống xanh, carbon thấp.

 

2. Đi sâu thúc đẩy phòng chống ô nhiễm môi trường. Kiên trì quản lý ô nhiễm một cách chính xác, khoa học và dựa trên pháp luật, tiếp tục thúc đẩy cuộc chiến bảo vệ trời xanh, nước biếc, đất sạch. Tăng cường phối hợp kiểm soát các chất ô nhiễm, cơ bản loại trừ thời tiết ô nhiễm nặng. Lên kế hoạch tổng thể về quản lý nguồn nước, môi trường nước và sinh thái nước, thúc đẩy bảo vệ và quản lý môi trường sinh thái của các sông, hồ, đập nước quan trọng, cơ bản loại trừ những kênh nước đen, hôi thối trong thành phố. Tăng cường phòng chống và kiểm soát ô nhiễm đất từ ngọn nguồn, triển khai quản lý các chất ô nhiễm mới. Nâng cao trình độ xây dựng cơ sở hạ tầng môi trường, thúc đẩy chấn chỉnh môi trường sống ở thành thị và nông thôn.Thực thi toàn diện cơ chế cấp phép phát thải chất ô nhiễm, kiện toàn hệ thống quản lý môi trường hiện đại. Kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro môi trường. Thúc đẩy việc giám sát của Trung ương đối với bảo vệ môi trường sinh thái.

 

3. Nâng cao tính đa dạng, ổn định và bền vững của hệ thống sinh thái. Đẩy nhanh thực thi các dự án lớn về bảo vệ và phục hồi hệ thống sinh thái quan trọng với trọng điểm là các khu chức năng sinh thái, lằn ranh đỏ bảo tồn sinh thái và khu bảo tồn thiên nhiên trọng điểm của quốc gia. Thúc đẩy xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên với chủ thể là các công viên quốc gia. Thực thi các dự án lớn về bảo tồn tính đa dạng sinh học. Triển khai một cách khoa học hoạt động phủ xanh quy mô lớn. Đẩy mạnh cải cách cơ chế quyền sở hữu rừng tập thể. Thúc đẩy việc khôi phục thảo nguyên, rừng, sông, hồ và đất ngập nước, thực hiện tốt lệnh cấm bắt cá 10 năm trên sông Trường Giang, kiện toàn cơ chế luân canh và cho đất nghỉ đối với đất canh tác. Xây dựng cơ chế thực hiện giá trị sản phẩm sinh thái, hoàn thiện cơ chế đền bù bảo vệ sinh thái. Tăng cường quản lý an ninh sinh học, phòng chống sự xâm hại của các giống ngoại lai.

 

4. Thúc đẩy một cách tích cực và ổn thoả việc đạt đỉnh lượng phát thải carbon và trung hoà carbon. Thực hiện đạt đỉnh lượng phát thải carbon và trung hoà carbon là một cuộc cách mạng mang tính hệ thống sâu rộng của kinh tế-xã hội. Dựa vào tài nguyên năng lượng của nước ta, kiên trì “xây mới trước, phá cũ sau”, thực thi theo từng bước và có kế hoạch hành động đạt đỉnh lượng phát thải carbon. Hoàn thiện điều tiết về tổng lượng và cường độ tiêu thụ năng lượng. Kiểm soát có trọng điểm việc tiêu thụ năng lượng hoá thạch, từng bước chuyển sang cơ chế “kiểm soát kép” về tổng lượng và cường độ phát thải carbon. Thúc đẩy sử dụng hiệu quả năng lượng sạch và carbon thấp, thúc đẩy chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch và carbon thấp trên các lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng và giao thông. Thúc đẩy sâu rộng cuộc cách mạng năng lượng, tăng cường sử dụng sạch và hiệu quả tài nguyên than đá, tăng cường thăm dò, phát triển tài nguyên dầu khí và tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, đẩy nhanh quy hoạch xây dựng hệ thống năng lượng kiểu mới, lên kế hoạch tổng thể về phát triển thuỷ điện và bảo vệ sinh thái, phát triển một cách tích cực, an toàn và có trật tự năng lượng điện hạt nhân, tăng cường xây dựng hệ thống sản xuất, cung ứng, dự trữ và tiêu thụ năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng. Hoàn thiện cơ chế thống kê và hạch toán lượng phát thải carbon, kiện toàn cơ chế giao dịch thị trường về quyền phát thải carbon. Nâng cao năng lực hấp thụ carbon của hệ thống sinh thái. Tích cực tham gia quản trị toàn cầu về biến đổi khí hậu.

 

XI. Thúc đẩy hiện đại hoá hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia và ổn định xã hội
An ninh quốc gia là nền tảng của sự phục hưng dân tộc, ổn định xã hội là tiền đề của đất nước cường thịnh. Phải kiên định quán triệt quan niệm an ninh quốc gia tổng thể, lồng ghép bảo vệ an ninh quốc gia vào toàn bộ quá trình công tác trên các lĩnh vực của Đảng và Nhà nước, đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định xã hội.
Chúng ta phải kiên trì lấy an ninh nhân dân làm tôn chỉ, an ninh chính trị làm căn bản, an ninh kinh tế làm nền tảng, lấy an ninh quân sự, khoa học công nghệ, văn hoá, xã hội làm đảm bảo; lấy việc thúc đẩy an ninh quốc tế làm chỗ dựa, thống nhất hoạch định an ninh bên ngoài và an ninh nội bộ, an ninh nội địa và an ninh quốc dân, an ninh truyền thống và phi truyền thống, an ninh riêng và an ninh chung, thống nhất hoạch định bảo vệ và xây dựng an ninh quốc gia, củng cố nền tảng cơ sở của an ninh quốc gia và ổn định xã hội, hoàn thiện cơ chế tham gia quản lý an ninh toàn cầu, xây dựng Trung Quốc bình an với trình độ cao hơn; đảm bảo cục diện phát triển mới bằng cục diện an ninh mới.

 

1. Kiện toàn hệ thống an ninh quốc gia. Kiên trì sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng đối với công tác an ninh quốc gia, hoàn thiện thể chế lãnh đạo an ninh quốc gia hiệu quả, uy tín. Tăng cường cơ chế phối hợp công tác an ninh quốc gia, hoàn thiện hệ thống pháp quyền, hệ thống chiến lược, hệ thống chính sách, hệ thống giám sát cảnh báo rủi ro, hệ thống quản lý ứng phó khẩn cấp về an ninh quốc gia, hoàn thiện hệ thống đảm bảo an ninh trong lĩnh vực trọng điểm và hệ thống điều phối chỉ huy hành động chuyên môn quan trọng, tăng cường xây dựng hệ thống đảm bảo an ninh kinh tế, cơ sở hạ tầng quan trọng, tài chính, mạng Internet, dữ liệu, sinh học, tài nguyên, hạt nhân, vũ trụ, biển… Kiện toàn cơ chế chống trừng phạt, chống can thiệp, chống việc các nước khác thiết lập thẩm quyền được áp dụng với bị cáo là người nước ngoài. Hoàn thiện bố cục lực lượng an ninh quốc gia, xây dựng hệ thống bảo vệ an ninh quốc gia tác động đến toàn bộ lĩnh vực, đa chiều, hiệu quả cao.

 

2. Tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia. Kiên định bảo vệ an ninh chính quyền quốc gia, an ninh chế độ, an ninh ý thức hệ quốc gia, tăng cường xây dựng năng lực an ninh trong lĩnh vực trọng điểm, đảm bảo an ninh lương thực, tài nguyên năng lượng, chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng quan trọng, tăng cường xây dựng năng lực đảm bảo an ninh ở nước ngoài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân nước ta ở nước ngoài, bảo vệ quyền lợi biển, kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của quốc gia. Nâng cao năng lực phòng ngừa, giải quyết rủi ro lớn, phòng ngừa nghiêm ngặt rủi ro an ninh mang tính hệ thống, tấn công nghiêm khắc hoạt động thâm nhập, phá hoại, lật đổ, chia rẽ của thế lực thù địch. Tăng cường giáo dục an ninh quốc gia toàn diện, nâng cao năng lực thống nhất hoạch định phát triển và an ninh của cán bộ lãnh đạo các cấp, tăng cường ý thức và tố chất an ninh quốc gia của toàn dân, củng cố vững chắc phòng tuyến nhân dân về an ninh quốc gia.

 

3. Nâng cao trình độ quản lý an toàn công cộng. Kiên trì đặt an toàn lên vị trí hàng đầu, lấy dự phòng làm chủ yếu, thiết lập khuôn khổ an toàn lớn và ứng phó khẩn cấp lớn, hoàn thiện hệ thống an toàn công cộng, thúc đẩy chuyển đổi mô hình quản lý an toàn công cộng sang loại hình dự phòng. Thúc đẩy các cuộc chỉnh đốn về rủi ro an toàn sản xuất, tăng cường giám sát và quản lý an toàn đối với các ngành nghề và lĩnh vực trọng điểm. Nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ, cứu trợ thiên tai cũng như xử lý các sự kiện công cộng đột xuất nguy hiểm và nghiêm trọng, tăng cường xây dựng lực lượng ứng phó khẩn cấp khu vực và quốc gia. Tăng cường giám sát quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và dược phẩm, kiện toàn hệ thống giám sát, quản lý, cảnh báo, phòng chống an toàn sinh học. Tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân.

 

4. Hoàn thiện hệ thống quản lý xã hội. Kiện toàn cơ chế quản lý xã hội cùng xây dựng, cùng quản trị, cùng hưởng lợi, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội. Kiên trì và phát triển “kinh nghiệm Phong Kiều” (kinh nghiệm giải quyết mâu thuẫn ở cơ sở của thị trấn Phong Kiều, tỉnh Chiết Giang năm 1960-ND) trong thời đại mới ở các tổ chức cơ sở xã hội, hoàn thiện cơ chế xử lý đúng đắn mâu thuẫn nội bộ của nhân dân trong tình hình mới, tăng cường và cải tiến công tác tiếp dân, làm thông suốt và quy định việc khiếu nại và bày tỏ ý kiến, điều hòa lợi ích, bảo đảm quyền và lợi ích của quần chúng, hoàn thiện nền tảng quản lý cơ sở theo mô hình quản lý mạng lưới hóa, dịch vụ chi tiết hóa, lấy tin học hóa làm trụ cột, kiện toàn hệ thống quản lý cộng đồng dân cư ở thành thị và nông thôn, giải quyết kịp thời mâu thuẫn và tranh chấp ở cơ sở, giải quyết ngay khi còn ở trạng thái manh nha. Đẩy nhanh hiện đại hóa và nâng cao năng lực quản lý xã hội trên địa bàn thành phố. Tăng cường phòng chống tổng thể về quản lý xã hội, đẩy mạnh bình thường hóa việc truy quét tội phạm xã hội đen, trừng trị nghiêm khắc các hoạt động phạm pháp, phạm tội mà quần chúng phản ánh mạnh mẽ theo pháp luật. Phát triển và làm lớn mạnh các lực lượng dân phòng, tạo dựng bầu không khí xã hội thấy việc nghĩa thì hăng hái làm, xây dựng cộng đồng quản lý xã hội người người có trách nhiệm, làm tròn trách nhiệm, cùng hưởng lợi.


XII. Thực hiện các mục tiêu phấn đấu nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, mở ra cục diện mới cho hiện đại hóa quốc phòng và quân đội
Hoàn thành đúng thời hạn các mục tiêu phấn đấu nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, đẩy nhanh việc xây dựng quân đội nhân dân thành quân đội hàng đầu thế giới là yêu cầu chiến lược để xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện. Phải quán triệt tư tưởng xây dựng quân đội hùng mạnh của Đảng trong thời đại mới, quán triệt phương châm chiến lược quân sự trong thời đại mới, kiên trì sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội nhân dân, kiên trì xây dựng quân đội bằng chính trị, xây dựng quân đội hùng mạnh bằng cải cách, bằng khoa học công nghệ và bằng nhân tài, cũng như quản lý quân đội theo pháp luật. Kiên trì vừa đấu tranh, vừa chuẩn bị chiến tranh và vừa xây dựng, kiên trì phát triển tích hợp cơ giới hóa, thông tin hóa và thông minh hóa. Đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa học thuyết quân sự, hiện đại hóa các loại hình tổ chức quân đội, hiện đại hóa nhân viên quân sự, hiện đại hóa trang thiết bị vũ khí, nâng cao năng lực chiến lược bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của quốc gia, thực hiện có hiệu quả các sứ mệnh và nhiệm vụ của quân đội nhân dân trong thời đại mới.

Tăng cường toàn diện công tác xây dựng đảng trong quân đội nhân dân, đảm bảo quân đội mãi mãi nghe theo sự chỉ huy của Đảng. Kiện toàn và quán triệt cơ chế, thể chế trách nhiệm giải trình của Chủ tịch Quân ủy. Tăng cường trang bị các lý luận đổi mới sáng tạo của Đảng, triển khai các hoạt động giáo dục và thực tiễn “học tập tư tưởng xây dựng quân đội hùng mạnh, lập công trong sự nghiệp xây dựng quân đội hùng mạnh”. Tăng cường học tập và giáo dục về lịch sử quân đội, phát triển mạnh mẽ văn hóa quân đội hùng mạnh, tăng cường bồi đắp tinh thần chiến đấu. Tăng cường hệ thống tổ chức của Đảng trong quân đội nhân dân, thúc đẩy việc bình thường hóa và cơ chế hóa công tác chỉnh đốn và giáo dục chính trị trong quân đội, kiên trì bền bỉ công tác chấn đốn tác phong, kỷ luật nghiêm minh và chống tham nhũng.

Tăng cường toàn diện công tác huấn luyện quân đội và chuẩn bị chiến tranh, nâng cao năng lực đánh thắng trận của quân đội nhân dân. Nghiên cứu và nắm bắt các quy luật, đặc điểm của chiến tranh thông tin hóa, thông minh hóa, đổi mới sự chỉ đạo chiến lược quân sự, phát triển chiến lược và chiến thuật chiến tranh nhân dân. Xây dựng hệ thống lực lượng răn đe chiến lược hùng mạnh, tăng thêm tỷ trọng của các lực lượng tác chiến trong các lĩnh vực mới và phương tiện mới, đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng tác chiến thông minh không người lái, lên kế hoạch tổng thể cho việc xây dựng và vận dụng hệ thống thông tin mạng. Tối ưu hóa hệ thống chỉ huy tác chiến liên hợp, đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống và năng lực trinh sát, cảnh báo sớm, phối hợp tấn công, hỗ trợ chiến trường và bảo đảm tổng hợp. Tăng cường huấn luyện quân sự thực chiến, huấn luyện liên hợp, huấn luyện đối kháng, huấn luyện quân đội bằng công nghệ. Tăng cường vận dụng bình thường hóa và đa dạng hóa sức mạnh quân sự, triển khai một cách kiên định và linh hoạt đấu tranh quân sự, định hình xu thế an ninh, kiểm soát xung đột và khủng hoảng, giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh cục bộ.

Tăng cường quản lý quân sự toàn diện, củng cố và mở rộng những thành quả cải cách quốc phòng và quân đội, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các lực lượng quân sự, tối ưu hóa một cách có hệ thống cơ chế chính sách quân sự. Tăng cường đấu tranh, xây dựng và chuẩn bị chiến tranh trong các nhiệm vụ xây dựng quốc phòng và quân đội, đẩy nhanh việc xây dựng hậu cần hiện đại hóa, thực thi các dự án quan trọng về khoa học-công nghệ quốc phòng và trang thiết bị vũ khí, tăng tốc chuyển hóa khoa học-công nghệ thành sức chiến đấu. Tăng cường cải cách các trường và học viện của quân đội, tăng cường xây dựng hệ thống đào tạo nhân tài quân sự kiểu mới, đổi mới phương thức quản lý nguồn nhân lực của quân đội. Tăng cường xây dựng cơ chế và quy hoạch chiến lược quản lý quân đội theo pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp trị quân sự đặc sắc Trung Quốc. Cải tiến phương thức quản lý chiến lược, nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống quân sự và hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc phòng.

Củng cố và nâng cao hệ thống và năng lực chiến lược quốc gia. Tăng cường lên kế hoạch tổng thể cho các quy hoạch chiến lược, kết nối các cơ chế và chính sách, cùng chia sẻ các nguồn lực và yếu tố giữa quân đội và địa phương. Tối ưu hóa hệ thống và bố cục khoa học-công nghệ và công nghiệp quốc phòng, tăng cường xây dựng năng lực khoa học-công nghệ và công nghiệp quốc phòng. Tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân. Tăng cường động viên quốc phòng và xây dựng lực lượng dự bị, đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng biên phòng trên biển, trên không hiện đại. Tăng cường vinh danh và bảo đảm quyền lợi cho quân nhân và người thân của họ, làm tốt công tác bảo đảm dịch vụ cho các quân nhân giải ngũ. Củng cố và phát triển sự đoàn kết giữa quân đội và chính quyền, giữa quân đội và nhân dân.
Quân đội trước sau như một luôn là đội quân anh hùng hoàn toàn có thể tin cậy của Đảng và nhân dân, có niềm tin và năng lực bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước, có niềm tin và năng lực cung cấp sự hỗ trợ chiến lược cho việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, có niềm tin và năng lực đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và sự phát triển của thế giới!

 

XIII. Kiên trì và hoàn thiện “một nước, hai chế độ”, thúc đẩy thống nhất Tổ quốc
“Một nước, hai chế độ” là sáng kiến vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, là sự sắp xếp thể chế tốt nhất để duy trì sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Hong Kong, Macau sau khi trở về với Tổ quốc, cần phải kiên trì lâu dài.
Quán triệt toàn diện và đúng đắn, kiên định phương châm “một nước, hai chế độ”, “người Hong Kong quản lý Hong Kong”, “người Macau quản lý Macau”, tự trị cao độ, kiên trì quản lý Hong Kong, Macau theo pháp luật, bảo vệ trật tự chế độ lập hiến của Đặc khu hành chính được Hiến pháp và Luật Cơ bản xác định. Kiên trì và hoàn thiện hệ thống chế độ “một nước, hai chế độ”, thực hiện quyền quản lý toàn diện của Trung ương, thực hiện nguyên tắc “người yêu nước quản lý Hong Kong”, “người yêu nước quản lý Macau”, thực hiện chế độ pháp luật và cơ chế thực thi bảo vệ an ninh quốc gia của Đặc khu hành chính. Kiên trì sự thống nhất giữa quyền quản lý toàn diện của Trung ương và bảo đảm quyền tự trị cao độ của Đặc khu hành chính, kiên trì hành chính giữ vai trò chủ đạo, ủng hộ Trưởng đặc khu và chính quyền Đặc khu điều hành chính sách theo pháp luật, nâng cao toàn diện năng lực quản lý và trình độ quản lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật và chế độ tư pháp cho Đặc khu hành chính, duy trì chế độ tư bản chủ nghĩa và lối sống của Hong Kong, Macau không thay đổi trong thời gian dài, thúc đẩy Hong Kong, Macau thịnh vượng và ổn định lâu dài.

Ủng hộ Hong Kong, Macau phát triển kinh tế, cải thiện an sinh xã hội, giải quyết các mâu thuẫn và vấn đề ở tầng nấc sâu trong phát triển kinh tế-xã hội. Phát huy ưu thế và đặc trưng của Hong Kong và Macau, củng cố và nâng cao vị thế của Hong Kong, Macau trong các lĩnh vực như tài chính quốc tế, thương mại, vận tải biển và hàng không, sáng tạo đổi mới công nghệ, văn hóa du lịch… đưa việc giao lưu hợp tác cởi mở và mật thiết giữa Hong Kong, Macau với các nước và các khu vực khác đi vào chiều sâu. Thúc đẩy xây dựng Khu vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau, ủng hộ Hong Kong, Macau hội nhập tốt hơn vào đại cục phát triển của đất nước, phát huy vai trò tốt hơn để thực hiện sự phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại.
Phát triển lớn mạnh lực lượng yêu nước, yêu Hong Kong, yêu Macau, tăng cường tinh thần yêu nước của đồng bào Hong Kong, Macau, hình thành mặt trận thống nhất rộng rãi hơn ủng hộ “một nước, hai chế độ” ở trong và ngoài nước. Kiên quyết trấn áp thế lực chống Trung Quốc, làm rối loạn Hong Kong, Macau, kiên quyết phòng ngừa và ngăn chặn thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc của Hong Kong, Macau.

Giải quyết vấn đề Đài Loan, thực hiện thống nhất hoàn toàn Tổ quốc là nhiệm vụ lịch sử không bao giờ thay đổi của đảng, là nguyện vọng chung của toàn thể người dân Trung Quốc, là yêu cầu tất yếu để thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Kiên trì quán triệt phương châm chiến lược chung giải quyết vấn đề Đài Loan của đảng trong thời đại mới, nắm vững quyền chủ đạo và quyền chủ động trong quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, kiên định bất dịch thúc đẩy đại nghiệp thống nhất Tổ quốc.

Phương châm “thống nhất hòa bình, một nước hai chế độ” là phương thức tốt nhất thực hiện thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan, có lợi nhất đối với đồng bào hai bờ eo biển và dân tộc Trung Hoa. Chúng ta kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc và “Nhận thức chung 1992”, trên cơ sở này, thúc đẩy cùng các đảng phái, nhân sĩ các giới, các tầng lớp Đài Loan triển khai hiệp thương sâu rộng về quan hệ hai bờ eo biển và thống nhất đất nước, cùng thúc đẩy phát triển hòa bình quan hệ hai bờ eo biển, thúc đẩy tiến trình thống nhất hòa bình Tổ quốc. Chúng ta kiên trì đoàn kết đông đảo đồng bào Đài Loan, kiên định ủng hộ lực lượng yêu nước thúc đẩy thống nhất trên đảo Đài Loan, cùng nắm bắt xu thế lịch sử, giữ vững đại nghĩa dân tộc, kiên định phản đối “Đài Loan độc lập”, thúc đẩy thống nhất đất nước. Tổ quốc vĩ đại luôn là hậu thuẫn vững chắc cho mọi lực lượng yêu nước thúc đẩy thống nhất Tổ quốc!

Đồng bào hai bờ eo biển Đài Loan có chung một dòng máu, là người nhà tình cảm ruột thịt không thể tách rời. Chúng ta trước sau như một tôn trọng, yêu thương, mang lại hạnh phúc cho đồng bào Đài Loan, tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác giao lưu kinh tế, văn hóa giữa hai bờ eo biển, làm sâu sắc hơn sự phát triển hội nhập trong các lĩnh vực giữa hai bờ eo biển, hoàn thiện chế độ và chính sách tăng cường phúc lợi cho đồng bào Đài Loan, thúc đẩy hai bờ eo biển cùng phát huy văn hóa Trung Hoa, thúc đẩy đồng bào hai bờ kết nối tâm hồn.
Đài Loan là Đài Loan của Trung Quốc. Giải quyết vấn đề Đài Loan là công việc của người Trung Quốc, phải do người Trung Quốc quyết định. Với thiện chí và nỗ lực lớn nhất, chúng ta kiên trì triển vọng thống nhất hòa bình, nhưng quyết không cam kết từ bỏ sử dụng vũ lực, bảo lưu việc lựa chọn mọi biện pháp bắt buộc cần thiết, điều này là nhằm vào sự can thiệp của thế lực bên ngoài và một số ít phần tử ủng hộ “Đài Loan độc lập” cũng như hoạt động chia rẽ của họ, tuyệt đối không nhằm vào đông đảo đồng bào Đài Loan. Bánh xe lịch sử thống nhất đất nước, phục hưng dân tộc mạnh mẽ tiến về phía trước, nhất định phải thực hiện thống nhất hoàn toàn Tổ quốc, cũng nhất định có thể thực hiện được!


XIV. Thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới, đẩy mạnh xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại
Hiện nay, sự thay đổi của thế giới, sự thay đổi của thời đại, sự thay đổi của lịch sử đang diễn ra theo phương thức chưa từng có từ trước tới nay. Một mặt, trào lưu lịch sử hòa bình, phát triển, hợp tác và cùng thắng không thể ngăn cản, nguyện vọng của nhân dân và xu thế chung quyết định tương lai của nhân loại. Mặt khác, các hành vi bá quyền, bá đạo, bắt nạt như ỷ mạnh hiếp yếu, tìm mọi cách cướp đoạt, được mất ngang nhau… gây nguy hại trầm trọng, gia tăng thâm hụt hòa bình, thâm hụt phát triển, thâm hụt an ninh, thâm hụt quản trị, xã hội nhân loại đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Thế giới lại một lần nữa đứng ở ngã tư đường của lịch sử, tương lai sẽ đi đâu về đâu quyết định bởi sự lựa chọn của người dân các nước.

Trung Quốc luôn kiên trì bảo vệ hòa bình thế giới, thúc đẩy tôn chỉ chính sách ngoại giao cùng phát triển, nỗ lực đẩy mạnh xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại.

Trung Quốc kiên định theo đuổi chính sách ngoại giao hòa bình độc lập và tự chủ, luôn quyết định lập trường và chính sách của mình dựa theo đúng sai của bản thân sự việc, giữ vững các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế, bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế. Trung Quốc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, khẳng định các nước đều bình đẳng, không phân biệt lớn nhỏ, mạnh yếu, giàu nghèo, tôn trọng con đường phát triển và chế độ xã hội do nhân dân các nước tự lựa chọn, kiên quyết phản đối mọi hình thức chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền dưới mọi hình thức, phản đối tư duy Chiến tranh Lạnh, phản đối can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, phản đối áp đặt các tiêu chuẩn kép. Trung Quốc theo đuổi chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ, sự phát triển của Trung Quốc là sự tăng trưởng của sức mạnh hòa bình thế giới, bất kể phát triển đến mức độ nào, Trung Quốc vĩnh viễn không xưng bá, vĩnh viễn không bành trướng.

Trung Quốc kiên trì phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước trên cơ sở Năm nguyên tắc cùng chung sống hòa bình, thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, làm sâu sắc và mở rộng quan hệ đối tác toàn cầu bình đẳng, cởi mở và hợp tác, dốc sức mở rộng điểm giao thoa lợi ích giữa các nước. Thúc đẩy sự phối hợp và tương tác tích cực giữa các nước lớn, thúc đẩy xây dựng bố cục quan hệ nước lớn cùng chung sống hòa bình, ổn định về tổng thể, phát triển cân bằng. Kiên trì phương châm ngoại giao láng giềng “thân, thành, huệ, dung” và thân thiện với láng giềng, lấy láng giềng làm đối tác, làm sâu sắc tình hữu nghị, tin cậy lẫn nhau và gắn kết lợi ích với các nước láng giềng. Tôn trọng khái niệm “chân, thực, thân, thành”, điều chỉnh khái niệm công bằng và lợi ích, tăng cường đoàn kết và hợp tác với các nước đang phát triển, bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng tăng cường giao lưu và hợp tác với chính đảng và tổ chức chính trị các nước trên cơ sở nguyên tắc độc lập tự chủ, hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tích cực thúc đẩy giao lưu đối ngoại trong các mặt như Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, quân đội, chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ.

Trung Quốc kiên trì chính sách cơ bản của nhà nước là mở cửa với thế giới bên ngoài, kiên định theo đuổi chiến lược mở cửa cùng có lợi, cùng thắng, không ngừng mang lại cơ hội mới cho thế giới bằng sự phát triển mới của Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế thế giới mở, mang lại lợi ích tốt hơn cho người dân các nước. Trung Quốc kiên trì định hướng đúng toàn cầu hóa kinh tế, thúc đẩy tự do hóa và tiện lợi hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy hợp tác song phương, khu vực và đa phương, thúc đẩy điều phối chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế, cùng tạo môi trường quốc tế có lợi cho phát triển, cùng vun đắp động lực mới cho phát triển toàn cầu, phản đối chủ nghĩa bảo hộ, phản đối “dựng hàng rào, xây tường ngăn”, “tách rời đứt chuỗi”, phản đối trừng phạt đơn phương, gây sức ép tối đa. Trung Quốc sẵn sàng tăng thêm đầu tư nguồn lực cho hợp tác phát triển toàn cầu, dốc sức vào việc thu hẹp khoảng cách Nam-Bắc, kiên định ủng hộ và hỗ trợ đông đảo các nước đang phát triển tăng tốc phát triển.

Trung Quốc tích cực tham gia cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, thi hành quan điểm quản trị toàn cầu cùng bàn, cùng xây dựng, cùng hưởng lợi, kiên trì chủ nghĩa đa phương chân chính, thúc đẩy dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế, thúc đẩy quản trị toàn cầu phát triển theo hướng công bằng và hợp lý hơn. Kiên định bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm hạt nhân, trật tự quốc tế lấy luật pháp quốc tế làm nền tảng, các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế dựa vào nguyên tắc và tôn chỉ Hiến chương Liên hợp quốc làm cơ sở, phản đối chủ nghĩa đơn phương dưới mọi hình thức, phản đối lôi bè kéo cánh và lập nhóm nhỏ nhằm vào những quốc gia nhất định. Thúc đẩy các cơ chế đa phương như WTO, APEC phát huy vai trò tốt hơn, mở rộng sức ảnh hưởng của các cơ chế hợp tác như Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, Tổ chức hợp tác Thượng Hải, tăng cường tính đại diện và quyền phát ngôn trong công việc toàn cầu của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển. Trung Quốc kiên trì tích cực tham gia thiết lập quy tắc an ninh toàn cầu, tăng cường hợp tác an ninh quốc tế, tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, đóng vai trò xây dựng trong việc bảo vệ hòa bình thế giới và ổn định khu vực.

Xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại là tương lai của người dân các nước trên thế giới. Vạn vật cùng lúc phát triển mà không làm hại nhau, đạo đồng thời thi hành mà không trái nhau. Chỉ có các nước cùng chung trí hướng lớn, chung sống hòa thuận, hợp tác cùng thắng, thịnh vượng mới có thể bền vững, an ninh mới được bảo đảm. Trung Quốc nêu ra Sáng kiến phát triển toàn cầu, Sáng kiến an ninh toàn cầu, sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực thực hiện. Trung Quốc kiên trì đối thoại và hiệp thương, thúc đẩy xây dựng một thế giới hòa bình lâu dài; kiên trì cùng xây dựng, cùng hưởng lợi, thúc đẩy xây dựng một thế giới an toàn chung; kiên trì hợp tác cùng thắng, thúc đẩy xây dựng một thế giới thịnh vượng chung; kiên trì giao lưu và tham khảo lẫn nhau, thúc đẩy xây dựng một thế giới cởi mở, bao trùm; kiên trì phát triển xanh, carbon thấp, thúc đẩy xây dựng một thế giới trong sạch, tươi đẹp.

Trung Quốc chân thành kêu gọi các nước trên thế giới phát huy mạnh giá trị chung của nhân loại là hòa bình, phát triển, công bằng, chính nghĩa, dân chủ và tự do, thúc đẩy tương thân tương ái giữa người dân các nước, tôn trọng sự đa dạng văn minh thế giới, vượt qua các rào cản văn minh bằng giao lưu văn minh, vượt qua xung đột văn minh bằng tham khảo và học hỏi giữa các nền văn minh, vượt qua sự ưu việt văn minh bằng cách cùng tồn tại văn minh, cùng ứng phó các thách thức mang tính toàn cầu.

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ đầy thử thách, nhưng cũng là một thời kỳ đầy hy vọng. Nhân dân Trung Quốc sẵn sàng chung tay với nhân dân thế giới để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại!

(Còn tiếp)

Theo TTXVN

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết