Thứ Bảy, ngày 18 tháng 09 năm 2021

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 của Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020” (Mã số KX04/16-20)

Ngày phát hành: 23/02/2020 Lượt xem 939

 

Ngày 21-02-2020, tại Hà Nội, Ban Chủ nhiệm Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020” (Mã số KX04/16-20) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đầy đủ Ban chủ nhiệm các đề tài thuộc  Chương trình, đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xác định năm 2019, là năm hầu hết các đề tài hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu và chuẩn bị tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở cũng như cấp quốc gia; năm tập trung tổng hợp các kết quả nghiên cứu, kiến nghị của các đề tài để phục vụ cho tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011), trọng tâm là 10 năm gần đây; xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, vì vậy, năm 2019, ngoài các hoạt động kiểm tra, hướng dẫn các đề tài; tổ chức hội thảo, xây dựng báo cáo tư vấn; tổ chức khảo sát thực tế, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã tập trung chỉ đạo sát sao các đề tài đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, tập trung nâng cao chất lượng nội dung nghiên cứu, đảm bảo kế hoạch chung mà các chủ nhiệm đề tài đã nhất trí.

 

 

Tính đến nay đã có 22 đề tài đã nghiệm thu cấp quốc gia. Trong đó 19 đề tài đạt loại xuất sắc, 3 đề tài đạt. Nhiều đề tài được đánh giá cao. Công tác tổ chức nghiệm thu chu đáo, nghiêm túc, hiệu quả.

Ban Chủ nhiệm Chương trình cũng đã tổng hợp, chắt lọc kết quả nghiên cứu thành 4 tập để báo cáo với Tiểu ban Văn kiện (gồm kiến nghị về Chính trị - Xây dựng Đảng; Kinh tế; Văn hóa - Xã hội; Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại). Phối hợp với Chủ nhiệm Đề tài 29 chuẩn bị báo cáo tư vấn “Những cơ sở lý luận - thực tiễn và định hướng phát triển đất nước 2021-2030”. Phối hợp với Chủ nhiệm Đề tài 30 chuẩn bị báo cáo tư vấn “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết phục vụ cho yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước”. Hai báo cáo tư vấn đã đánh giá rất thiết thực.

Qua tổng hợp báo cáo kết quả của các đề tài đã tổ chức bảo vệ có thể nhận thấy:

- Các đề tài đã nghiêm túc thực hiện đúng theo thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy chế của Chương trình KX04, cũng như hướng dẫn của Ban Chủ nhiệm Chương trình.

- Hầu hết các cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài có tinh thần trách nhiệm cao, thực sự quan tâm đến chất lượng nghiên cứu cũng như tiến độ thực hiện các đề tài.

- Tổ chức các hội đồng chặt chẽ, đúng quy chế. Huy động được nhiều chuyên gia ở nhiều lĩnh vực tham gia nghiên cứu, trực tiếp viết các nội dung, tham gia hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, cấp quốc gia với tinh thần trách nhiệm cao, khoa học, khách quan.

- Nhiều đề tài đã có những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn. Một số đề tài đã thực sự phục vụ ngay cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của bộ, ngành; xây dựng cơ sở lý luận, thực tiễn đóng góp vào xây dựng các chính sách, pháp luật, chiến lược… Đặc biệt nhiều đề tài đã đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn để phục vụ cho Tiểu ban Văn kiện và các tiểu ban nội dung khác của của Đảng, nghiên cứu xây dựng dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong quá trình triển khai, đề tài KX04.29, KX04.30, KX04.33 đã có những đóng góp tích cực, có hiệu quả vào việc tổng kết Cương lĩnh, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là đóng góp vào xây dựng dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Văn phòng Chương trình đã kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các đề tài trong việc thanh, quyết toán kinh phí.

Phát biểu tại hội nghị, các Chủ nhiệm đề tài đều đánh giá cao công tác điều hành của Ban Chủ nhiệm Chương trình, thể hiện năng lực, tầm nhìn, tính chuyên nghiệp cao; mô hình tổ chức, quản lý nghiên cứu lý luận của Chương trình KX04/16-20 là rất phù hợp với hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhiều ý kiến đã đề xuất, gợi mở những vấn đề lý luận, thực tiễn cần đưa vào chương trình nghiên cứu lý luận chính trị trong giai đoạn tới.

 

 

Nhân dịp tổng kết năm 2019, Hội đồng Lý luận Trung ương – Chương trình KX.04/16-20 đã biểu dương 6 đề tài đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ (cả về nội dung và thanh quyết toán), gồm các đề tài sau:

- Đề tài KX.04.01/16-20 do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì và PGS.TS Bùi Đình Phong làm chủ nhiệm đề tài.

- Đề tài KX.04.12/16-20 do Tạp chí Cộng sản chủ trì, PGS.TS Vũ Văn Hà làm Chủ nhiệm.

- Đề tài KX.04.18/16-20 của Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, do PGS.TS. Phạm Duy Đức làm chủ nhiệm.

- Đề tài KX.04.20/16-20 của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Tín ngưỡng, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, do PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân làm Chủ nhiệm.

- Đề tài KX.04.21/16-20 của Học viện Chính trị khu vực III, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, do PGS.TS Trương Minh Dục làm Chủ nhiệm.

- Đề tài KX.04.23/16-20 do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, GS.TS Vũ Văn Hiền làm Chủ nhiệm.

 

PV

 

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết