Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2024

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 20/12/2019 Lượt xem 2595

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: " Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế" 

  Mã số đề tài: KX.04.19/16-20

Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Ngọc Thiện

Cơ quan chủ trì đề tài:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Thời gian : 14 giờ 30  thứ ba, ngày 24 -12 - 2019.

Địa điểm :Hội trường Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết