Thứ Bảy, ngày 30 tháng 09 năm 2023

Toàn văn Báo cáo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (phần cuối)

Ngày phát hành: 25/10/2022 Lượt xem 1434

 


XV. Kiên định, không dao động, quản lý đảng nghiêm minh, toàn diện, đi sâu thúc đẩy công trình vĩ đại mới xây dựng đảng trong thời đại mới

 
Mấu chốt của việc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là nằm ở đảng. Là đảng cầm quyền theo chủ nghĩa Mác lớn nhất thế giới, muốn giành được sự ủng hộ của nhân dân và củng cố vị thế cầm quyền lâu dài, đảng ta cần phải luôn giữ sự tỉnh táo và kiên định trong việc giải quyết các vấn đề nan giải riêng của chính đảng lớn. Trải qua quá trình quản lý đảng nghiêm minh toàn diện kể từ Đại hội XVIII đến nay, chúng ta đã giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm trong đảng, nhưng những thử thách về cầm quyền, về cải cách mở cửa, về kinh tế thị trường, về môi trường bên ngoài đặt ra cho đảng vẫn sẽ tồn tại lâu dài, những nguy hiểm về suy thoái tư tưởng, thiếu năng lực, xa rời quần chúng, tham nhũng, tiêu cực sẽ tồn tại lâu dài. Toàn đảng phải ghi nhớ luôn nỗ lực quản lý đảng nghiêm minh toàn diện, tự cách mạng của đảng, tuyệt đối không được có tư tưởng buông lỏng nghỉ ngơi, mệt mỏi chán chường, cần phải kiên trì bền bỉ thúc đẩy quản lý đảng nghiêm minh toàn diện, đi sâu thúc đẩy công trình vĩ đại mới xây dựng đảng trong thời đại mới, dẫn dắt cách mạng xã hội bằng việc tự cách mạng của đảng.
Chúng ta phải thực hiện yêu cầu chung về xây dựng đảng trong thời đại mới, kiện toàn hệ thống quản lý đảng nghiêm minh toàn diện, thúc đẩy toàn diện tự trong sạch, tự hoàn thiện, tự đổi mới, tự nâng cao của đảng, khiến đảng ta kiên trì sứ mệnh và nguyện ước ban đầu, trước sau như một là hạt nhân lãnh đạo kiên cường trong sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.


1. Kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng. Sự lãnh đạo của đảng là toàn diện, hệ thống, tổng thể, cần phải tăng cường thực hiện toàn diện, hệ thống và tổng thể. Kiện toàn cơ chế và hệ thống lãnh đạo của đảng thống lĩnh toàn cục, điều phối các bên, hoàn thiện cơ chế thực hiện triển khai các quyết sách và bố trí quan trọng của Trung ương Đảng, bảo đảm toàn đảng duy trì sự nhất trí cao độ với Trung ương về lập trường chính trị, định hướng chính trị, nguyên tắc chính trị và con đường chính trị, bảo đảm khối đoàn kết thống nhất của đảng. Hoàn thiện các cơ quan quyết sách, làm việc và điều phối của Trung ương Đảng, tăng cường sự lãnh đạo thống nhất, tập trung của Trung ương Đảng đối với những công tác quan trọng. Tăng cường xây dựng chính trị của đảng, nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật và quy chế chính trị, thực hiện trách nhiệm chủ thể của đảng ủy (ban cán sự đảng) các cấp, nâng cao khả năng phán đoán, khả năng lĩnh hội và khả năng chấp hành chính trị của tổ chức đảng các cấp và cán bộ đảng viên. Kiên trì cầm quyền một cách khoa học, dân chủ và theo pháp luật, quán triệt chế độ tập trung dân chủ, đổi mới và cải tiến phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực nắm bắt định hướng, mưu cầu đại cục, xác định chính sách, thúc đẩy cải cách, điều động tính tích cực của các mặt. Tăng cường tính chính trị, tính thời đại, tính nguyên tắc, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng, sử dụng tốt vũ khí phê bình và tự phê bình, tiếp tục làm trong sạch môi trường chính trị trong đảng.


2. Kiên trì, bền bỉ vận dụng tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Trang bị cho toàn đảng lý luận đổi mới sáng tạo của đảng là nhiệm vụ căn bản trong xây dựng tư tưởng của đảng. Tăng cường toàn diện xây dựng tư tưởng của đảng, kiên trì thống nhất tư tưởng, thống nhất ý chí, thống nhất hành động bằng tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, tổ chức và thực thi chương trình giáo dục, học tập lý luận sáng tạo đổi mới của đảng, xây dựng chính đảng theo mô hình học tập của chủ nghĩa Mác. Tăng cường giáo dục lý tưởng và niềm tin, hướng dẫn toàn đảng ghi nhớ tôn chỉ của đảng, giải quyết tốt các vấn đề tổng thể về thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan, tự giác làm người có tín ngưỡng kiên định và người thực tiễn trung thành của lý tưởng chung về chủ nghĩa cộng sản cao cả và chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Kiên trì sự thông suốt giữa học tập, suy nghĩ và vận dụng, sự thống nhất giữa tri thức, niềm tin và hành động, biến tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới thành sức mạnh kiên định lý tưởng, tôi luyện tính đảng, chỉ đạo thực tiễn, thúc đẩy công tác. Kiên trì trang bị lý luận kết hợp với triển khai giáo dục, học tập lịch sử đảng bình thường hóa, hiệu quả lâu dài, hướng dẫn cán bộ, đảng viên không ngừng học tập lịch sử để biết đạo nghĩa, học tập lịch sử để tăng thêm niềm tin, học tập lịch sử để tôn vinh đạo đức, học tập lịch sử để chỉ đạo thực tiễn. Đi sâu triển khai giáo dục chủ đề trong toàn đảng với trọng điểm là cán bộ lãnh đạo cấp huyện và trưởng phòng trở lên.


3. Hoàn thiện hệ thống quy phạm chế độ tự cách mạng của đảng. Kiên trì quản lý đảng bằng chế độ, quản lý đảng theo quy định, quy chế, lấy Điều lệ Đảng làm căn bản, lấy chế độ tập trung dân chủ làm hạt nhân, hoàn thiện hệ thống các quy chế trong đảng, tăng cường uy tín và khả năng chấp hành quy chế trong đảng, hình thành cơ chế kiên trì chân lý, sửa chữa sai lầm, phát hiện vấn đề, uốn nắn lệch lạc. Kiện toàn hệ thống giám sát do đảng thống nhất lãnh đạo, bao phủ toàn diện, uy tín và hiệu quả cao, hoàn thiện cơ chế giám sát và ràng buộc trong điều hành quyền lực, lấy giám sát trong đảng làm chủ đạo, thúc đẩy điều hòa, thông suốt giữa các cơ chế kiểm tra và giám sát, để quyền lực được vận hành công khai. Thúc đẩy giám sát chính trị cụ thể hóa, chính xác hóa, bình thường hóa, tăng cường hiệu quả giám sát đối với các lãnh đạo chủ chốt và ban lãnh đạo. Phát huy vai trò thanh kiếm sắc bén của việc thị sát chính trị, tăng cường chấn chỉnh cũng như vận dụng thành quả sau thị sát. Thực hiện cơ chế trách nhiệm chính trị quản lý đảng nghiêm minh toàn diện, sử dụng tốt vũ khí sắc bén của cơ chế chất vấn.


4. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tố chất tốt, xứng đáng gánh vác trọng trách phục hưng dân tộc. Xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện cần phải có một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thích ứng yêu cầu của thời đại mới, có đủ năng lực lãnh đạo xây dựng hiện đại hóa. Kiên trì nguyên tắc đảng quản lý cán bộ, kiên trì đề bạt những cán bộ có đức, có tài, ưu tiên về đức, đến từ khắp nơi, dùng người hiền tài, thực thi đến nơi đến chốn tiêu chuẩn cán bộ tốt trong thời đại mới. Tạo dựng định hướng đúng đắn trong công tác tuyển dụng và đề bạt, đề bạt những cán bộ có chuyên môn, tố chất tốt, trung thành, trong sạch và có trách nhiệm, tuyển chọn những cán bộ xuất sắc vào ban lãnh đạo các cấp. Kiên trì đặt tiêu chuẩn chính trị lên vị trí hàng đầu, khảo sát sâu sắc và tường tận tố chất chính trị của cán bộ, nêu bật nắm vững tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn liêm khiết. Tăng cường rèn luyện thực tiễn, tôi luyện chuyên môn, chú trọng rèn luyện cán bộ trong cuộc đấu tranh quan trọng, tăng cường bản lĩnh của cán bộ trong thúc đẩy phát triển chất lượng cao, phục vụ quần chúng, đề phòng và hóa giải các loại rủi ro. cán bộ cần tăng cường nuôi dưỡng tinh thần đấu tranh và bản lĩnh đấu tranh, dốc sức tăng cường năng lực đề phòng rủi ro, chào đón thách thức, chống trù dập chèn ép, đi đầu gánh vác trọng trách, có thể ghi nhận năng lực lúc bình thường, dám đứng ra lúc then chốt, dám xung trận lúc nguy nan. Hoàn thiện hệ thống sát hạch và đánh giá cán bộ, hướng dẫn cán bộ tạo dựng và thực hiện quan điểm thành tích đúng đắn, thúc đẩy thực hiện việc cán bộ có thể lên và có thể xuống, có thể vào và có thể ra, hình thành cục diện những người có năng lực được đề bạt, người xuất sắc được khen thưởng, người tầm thường bị đưa xuống, người kém cỏi bị đào thải. Nắm vững kế sách lớn căn bản có người kế thừa, kiện toàn cơ chế bình thường hóa trong đào tạo, tuyển chọn và đề bạt những cán bộ trẻ xuất sắc, coi việc xuống các cơ sở và khu vực khó khăn rèn luyện, trưởng thành là kênh quan trọng để bồi dưỡng cán bộ trẻ. Coi trọng công tác bồi dưỡng, tuyển chọn và đề bạt cán bộ nữ, phát huy vai trò quan trọng của các cán bộ nữ. Coi trọng đào tạo và sử dụng tốt các cán bộ dân tộc thiểu số, lên kế hoạch tổng thể làm tốt công tác của những cán bộ ngoài đảng. Làm tốt công tác cán bộ nghỉ hưu. Tăng cường và cải tiến công tác cán bộ, công chức, tối ưu hóa phân phối nguồn lực biên chế của các cơ quan. Kiên trì kết hợp giữa quản lý nghiêm với quan tâm yêu thương, tăng cường quản lý đa phương diện và giám sát thường xuyên đối với cán bộ, thực hiện “ba phân biệt”, tức phân biệt giữa những cán bộ mắc khuyết điểm và sai lầm do thiếu kinh nghiệm, do làm trước, thử trước trong thúc đẩy cải cách với những cán bộ cố tình vi phạm kỷ cương, kỷ luật và phạm pháp do tùy ý làm theo ý mình sau khi đã có lệnh cấm của cấp trên; phân biệt giữa những cán bộ mắc khuyết điểm và sai lầm một cách vô ý trong thúc đẩy phát triển với những cán bộ vi phạm kỷ cương, kỷ luật và phạm pháp vì vụ lợi cá nhân, khích lệ cán bộ dám gánh vác và tích cực làm tròn trách nhiệm. Quan tâm, yêu mến các cán bộ ở cơ sở, đặc biệt là cán bộ ở những khu vực khó khăn.


5. Tăng cường chức năng chính trị và chức năng tổ chức của tổ chức đảng. Hệ thống tổ chức nghiêm ngặt là ưu thế và sức mạnh của đảng. Tổ chức đảng các cấp phải thực hiện các chức trách mà Điều lệ Đảng giao phó, quán triệt và thực hiện tốt các đường lối, phương châm, chính sách của đảng cũng như các quyết sách và bố trí của Trung ương Đảng, gắn kết tốt đông đảo các tổ chức quần chúng thuộc các lĩnh vực. Kiên trì định hướng rõ ràng nắm vững ở cơ sở, nắm chắc công tác xây dựng đảng thúc đẩy chấn hưng nông thôn, tăng cường công tác xây dựng đảng trong cộng đồng dân cư ở thành thị, thúc đẩy dẫn dắt quản trị ở cơ sở bằng công tác xây dựng đảng, tiếp tục chấn chỉnh các tổ chức đảng ở cơ sở có biểu hiện mềm yếu và buông lỏng, xây dựng các tổ chức đảng ở cơ sở thành thành lũy chiến đấu kiên cường thực hiện hiệu quả sự lãnh đạo của đảng. Nâng cao toàn diện chất lượng xây dựng đảng trong các cơ quan, đẩy mạnh công tác xây dựng đảng của các đơn vị sự nghiệp. Thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tài chính tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong khi hoàn thiện quản lý của công ty, tăng cường công tác xây dựng đảng của các doanh nghiệp có thành phần sở hữu hỗn hợp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, điều chỉnh hài hòa thể chế quản lý công tác xây dựng đảng của các hiệp hội, hội học thuật và hiệp hội thương mại của các ngành nghề. Tăng cường xây dựng đảng của các tổ chức kinh tế mới, tổ chức xã hội mới, nhóm ngành nghề mới. Chú trọng phát triển đảng viên trong tầng lớp thanh niên, công nhân công nghiệp, nông dân và giới trí thức, tăng cường và cải tiến việc giáo dục và quản lý đối với đảng viên, đặc biệt là những đảng viên lưu động. Thực hiện cơ chế dân chủ trong đảng, bảo đảm quyền lợi của đảng viên, khích lệ đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu. Xử lý nghiêm túc và thỏa đáng những đảng viên không đạt tiêu chuẩn, duy trì tính tiên tiến và trong sạch của đội ngũ đảng viên.


6. Kiên trì đẩy mạnh công tác uốn nắn tác phong, kỷ luật nghiêm khắc theo định hướng nghiêm minh. Vấn đề tác phong của đảng liên quan đến sự sống còn của đảng cầm quyền. Tôn vinh truyền thống vẻ vang và tác phong tốt đẹp của đảng, thúc đẩy cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo dẫn đầu đi sâu điều tra nghiên cứu, khiêm tốn làm việc thiết thực, tìm kiếm phương pháp thiết thực để đạt được hiệu quả thực sự. Kiên trì thực hiện bền bỉ tinh thần 8 quy định của Trung ương Đảng, nắm bắt “số ít then chốt” nêu gương từ trên xuống dưới, tiếp tục đi sâu uốn nắn “Tứ phong”, uốn nắn trọng điểm vào chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, kiên quyết phá bỏ tư tưởng đặc quyền và hành vi đặc quyền. Nắm chắc đặc điểm mang tính khu vực, ngành nghề và giai đoạn trong xây dựng tác phong, nắm chắc việc chấn chỉnh sâu sắc những vấn đề phát sinh thường xuyên và phổ biến, thúc đẩy bình thường hóa và hiệu quả lâu dài trong xây dựng tác phong. Tăng cường toàn diện xây dựng kỷ cương, kỷ luật của đảng, đôn đốc cán bộ lãnh đạo đặc biệt là cán bộ cấp cao nghiêm túc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, nghiêm túc chịu trách nhiệm, quản lý nghiêm trong phạm vi chức trách của mình, đối với vấn đề vi phạm kỷ cương, kỷ luật của đảng, phát hiện vụ nào kiên quyết điều tra vụ ấy. Kiên trì nắm chắc tính đảng, tác phong đảng, kỷ cương, kỷ luật đảng, củng cố, vun đắp căn bản về tư tưởng, nâng cao giác ngộ tính đảng, tăng cường năng lực phòng chống tham nhũng, nuôi dưỡng khí phách chính trực: giàu sang không thể cám dỗ, nghèo hèn không đổi thay, gặp quyền thế không khuất phục.


7. Kiên quyết đánh thắng cuộc chiến công kiên và cuộc chiến lâu dài chống tham nhũng. Tham nhũng là “ung nhọt” lớn nhất gây nguy hại tới sức sống và sức chiến đấu của đảng, chống tham nhũng là tự cách mạng triệt để nhất. Chỉ cần tồn tại miền đất và điều kiện phát sinh tham nhũng thì cuộc đấu tranh chống tham nhũng một giây cũng không được ngừng nghỉ, cần phải luôn luôn cất lên tiếng kèn xung trận. Kiên trì thúc đẩy song song, dồn sức cùng lúc, nhắm cùng một hướng, hình thành sức mạnh tổng hợp để không dám tham nhũng, không thể tham nhũng, không muốn tham nhũng. Trừng trị và chống tham nhũng với thái độ không khoan nhượng, kiềm chế mạnh mẽ sự gia tăng về số lượng, thanh trừ hiệu quả các vụ án tham nhũng còn tồn đọng, kiên quyết trừng trị các vụ tham nhũng đan xen giữa vấn đề chính trị và vấn đề kinh tế, kiên quyết đề phòng cán bộ lãnh đạo trở thành người đại diện và đại lý của lợi ích nhóm và nhóm quyền thế, kiên quyết xử lý vấn đề phá hoại sinh thái chính trị và môi trường phát triển kinh tế câu kết giữa chính quyền và doanh nhân, quyết không khoan dung. Chấn chỉnh sâu sắc tham nhũng trong các lĩnh vực quyền lực tập trung, nguồn vốn tập trung, nguồn lực dồi dào và tập trung, kiên quyết trừng trị những kẻ tham nhũng “hạng ruồi” (hạng nhỏ) ở xung quanh quần chúng, nghiêm túc điều tra xử lý vấn đề tham nhũng liên quan những người thân của cán bộ lãnh đạo như vợ chồng, con cái cũng như vợ chồng của con cái và những nhân viên giúp việc cho cán bộ lãnh đạo lợi dụng sức ảnh hưởng để vụ lợi; kiên trì điều tra, xử lý cùng lúc người đưa hối lộ và người nhận hối lộ, trừng trị tham nhũng kiểu mới và tham nhũng có vỏ bọc tinh vi. Đi sâu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống tham nhũng, xây dựng nhất thể hóa cơ chế truy nã, phòng ngừa chạy trốn và truy hồi tang vật. Đưa biện pháp trị cả gốc lẫn ngọn đi vào chiều sâu, thúc đẩy lập pháp quốc gia về chống tham nhũng, tăng cường xây dựng văn hóa liêm khiết trong thời đại mới, giáo dục, hướng dẫn đông đảo cán bộ, đảng viên tăng cường tính tự giác không muốn tham nhũng, làm người trong sạch, làm việc trong sáng, kết hợp chặt chẽ, phối hợp lẫn nhau giữa việc nghiêm trị, quy phạm quyền lực, giáo dục định hướng, không ngừng giành được thành quả mang tính cơ chế nhiều hơn và hiệu quả quản trị lớn hơn.


Thưa các đồng chí! Thời đại kêu gọi chúng ta, nhân dân mong đợi chúng ta, chỉ có quyết chí không thay đổi, tiến lên không nản chí mới không phụ lòng thời đại, không phụ lòng nhân dân. Toàn đảng phải ghi nhớ kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của đảng là con đường tất yếu trong kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là con đường tất yếu trong thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, đoàn kết, phấn đấu là con đường tất yếu làm nên sự nghiệp lịch sử vĩ đại của nhân dân Trung Quốc, quán triệt quan niệm phát triển mới là con đường tất yếu để nước ta phát triển lớn mạnh trong thời đại mới, quản lý đảng nghiêm minh toàn diện là con đường tất yếu để đảng luôn tràn đầy sức sống, ứng phó và giải quyết tốt những khó khăn, rủi ro và thách thức mới. Đây là nhận thức mang tính quy luật hết sức quan trọng mà chúng ta rút ra được từ thực tiễn lâu dài, vì vậy cần phải quý trọng gấp bội, cần phải kiên trì, đã nhắm trúng mục tiêu thì quyết không buông lỏng, dẫn dắt và bảo đảm cho con tàu đồ sộ, hùng vĩ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc cưỡi sóng lướt gió, đi vững đi xa.


Đoàn kết chính là sức mạnh, đoàn kết mới giành được thắng lợi. Việc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện phải phát huy đầy đủ sức sáng tạo vĩ đại của nhân dân. Toàn đảng phải kiên trì tôn chỉ cơ bản một lòng một dạ phục vụ nhân dân, tạo dựng quan điểm quần chúng, quán triệt đường lối quần chúng, tôn trọng tinh thần sáng tạo trước tiên của nhân dân, kiên trì tất cả vì nhân dân, dựa vào nhân dân, đến từ quần chúng, đi vào quần chúng, trước sau như một duy trì mối liên hệ máu thịt với quần chúng nhân dân, trước sau như một tiếp thu sự phê bình và giám sát của nhân dân, trước sau như một cùng hơi thở, cùng nhịp đập, cùng vận mệnh với nhân dân, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên cả nước, tăng cường khối đại đoàn kết của toàn thể người Trung Quốc ở trong và ngoài nước, hình thành sức mạnh tổng hợp lớn mạnh để cùng thực hiện Giấc mộng Trung Hoa.


Thanh niên mạnh thì quốc gia mạnh. Thanh niên Trung Quốc ngày nay sinh ra và lớn lên rất đúng lúc, vũ đài thể hiện tài năng vô cùng rộng lớn, tương lai thực hiện giấc mơ hết sức sáng sủa. Toàn đảng phải coi công tác thanh niên là công tác mang tính chiến lược, trang bị cho thanh niên những lý luận khoa học của đảng, hiệu triệu thanh niên bằng sứ mệnh và nguyện ước ban đầu của đảng, làm bạn tri kỷ của thanh niên, người nhiệt huyết trong công tác thanh niên và người dẫn đường cho thanh niên. Đông đảo thanh niên cần phải kiên định không dao động nghe lời đảng, đi theo đảng, vừa ôm ấp ước mơ lại làm việc thiết thực, vừa dám nghĩ, dám làm lại làm giỏi, làm tốt, quyết chí làm thanh niên tốt trong thời đại mới có lý tưởng, dám gánh vác, không sợ khó khăn, miệt mài phấn đấu, để tuổi thanh xuân khoe sắc, khoe màu trong thực tiễn sục sôi xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện.


Thưa các đồng chí! Đảng đã làm nên sự nghiệp vĩ đại trong 100 năm qua bằng sự phấn đấu vĩ đại, cũng chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp vĩ đại mới bằng sự phấn đấu vĩ đại mới. Toàn đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trên cả nước cần phải đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương Đảng, ghi nhớ đạo lý “nói suông hại nước, làm việc thiết thực chấn hưng đất nước”, kiên định niềm tin, đồng tâm hiệp lực, miệt mài làm việc, anh dũng tiến lên, đoàn kết phấn đấu để xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa!./.

(Hết)

Theo TTXVN

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết