Thứ Hai, ngày 23 tháng 05 năm 2022

Hội đồng lý luận Trung ương 20 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày phát hành: 11/08/2018 Lượt xem 10862

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Phần thứ nhất

 

SỰ RA ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CỦA HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG

 

I. SỰ RA ĐỜI HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG

 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG

 

1. Quá trình xây dựng, phát triển tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động
2. Nội dung công tác và kết quả hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương qua các nhiệm kỳ

 

Phần thứ hai

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP NỔI BẬT VÀ BÀI HỌC QUA 20 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG

 

I. NHỮNG ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

 

1. Hoạt động tư vấn về lý luận chính trị cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
2. Tổ chức, quản lý các chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị
3. Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng
4. Hợp tác quốc tế về lý luận
5. Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác
6. Đánh giá tổng quát 20 năm hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương

 

II. MỘT SỐ BÀI HỌC RÚT RA QUA 20 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG

 

1. Kiên định, vững vàng về chính trị; không ngừng tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tư vấn, nghiên cứu lý luận chính trị làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước 
2. Gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn
3. Xây dựng và phát huy môi trường dân chủ trong nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn 
4. Chủ động, tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu lý luận 
5. Xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên tâm, chuyên nghiệp, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 

 

Phần thứ ba

 

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN  HỘI ĐỒNG  LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG

 

I. YÊU CẦU CẤP THIẾT PHẢI TIẾP TỤC ĐỔI MỚI MẠNH MẼ TƯ DUY LÝ LUẬN, TĂNG CƯỜNG TỔNG KẾT THỰC TIỄN 

 

II. TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG

 

1. Nâng cao rõ rệt chất lượng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
2. Bắt đầu từ thực tiễn, gắn bó mật thiết với thực tiễn và trở về với thực tiễn - cốt lõi của đổi mới công tác nghiên cứu lý luận
3. Nghiên cứu lý luận gắn với hoạch định đường lối, định hướng chính sách, đưa lý luận đi vào cuộc sống
4. Phát huy tốt hơn sự chủ động, nỗ lực của các thành viên Hội đồng, của các Tiểu ban; phát huy thế mạnh trí tuệ và sáng tạo tập thể, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương 
5. Thường xuyên cập nhật, làm giàu tri thức khoa học – cơ sở quan trọng để đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận
6. Phát huy tự do tư tưởng, thật sự dân chủ, tăng cường tranh luận, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu lý luận
7. Tăng cường và nâng cao chất lượng đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch
8. Tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản, đảng cầm quyền trên thế giới 

Góp ý về nội dung bài viết