Thứ Ba, ngày 04 tháng 10 năm 2022
Mối quan hệ nhà nước, thị trường và xã hội: Quá trình phát triển nhận thức, giá trị lý luận và định hướng thực hiện
Quan hệ nhà nước, thị trường và xã hội là mối quan hệ cơ bản, phổ biến trong nền kinh tế thị trường. Sự tương tác, ràng buộc lẫn nhau giữa ba thành tố xuất phát từ vai trò, chức năng của mỗi thành tố cũng như từ thế mạnh và những hạn chế vốn có của mình.
30/09/2022