Thứ Hai, ngày 05 tháng 12 năm 2022
Tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội và những gợi mở cho việc xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay
An sinh xã hội là một trong những vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội luôn là một chủ trương, nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm ổn định chính trị - xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để mỗi quốc gia có thể phát triển toàn diện và bền vững.
05/12/2022
Quan điểm, mục tiêu và giải pháp chính sách xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Xuyên suốt các kỳ Đại hội IX, X, XI, XII, XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ, mục tiêu của chính sách xã hội, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh tới vấn đề công bằng trong các chính sách xã hội “Chính sách xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng, là mục tiêu, là động lực để phát triển nhanh và bền vững trong...
05/12/2022
Về vấn đề xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam
Xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam là nhiệm vụ không tách rời với xây dựng hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị quốc gia. Về thực chất, đó là sự tìm kiếm một tổng thể các giá trị tin cậy với chuẩn mực lý tưởng về con người, nhằm khơi dậy ý chí phát triển, định hướng để từng con người và toàn xã hội phát triển lành mạnh
02/12/2022
Việt Nam - Trung tâm sản xuất mới
Việt Nam hiện là trung tâm sản xuất mới về điện tử, may mặc, cùng các ngành thâm dụng lao động khác. Với việc gia nhập WTO từ năm 2007, Việt Nam nhanh chóng trở thành quốc gia đi đầu trong thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.
02/12/2022